Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll samtidigt som den sätter ramarna för ett visst handlande.

 • Diarienummer: 1-780/2023
 • Dnr föreg. version: 1-659/2020
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Konsistoriet
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
 • Beredning med: Universitetsledning och revisionsutskottet
 • Revidering med avseende på: Förtydliga den generella kontrollmiljön för att skapa förutsättningar för en väl fungerande process för
  intern styrning och kontroll.

Sammanfattning av riktlinjerna

Statens verksamhet ska eftersträva hög effektivitet och iaktta god hushållning. Det slår budgetlagen fast. Karolinska Institutets (KI:s) styrelse (konsistoriet) har ansvar för detta inför regeringen. För att tillförsäkra dessa verksamhetskrav ska det finnas en process för intern styrning och kontroll. Processen för intern styrning och kontroll ska upprätthållas så att konsistoriet kan säkerställa att mål nås via effektivitet i verksamheten, hushållning av statens medel, finansiell rapportering och att gällande rätt följs. I årsredovisningen till regeringen ska konsistoriet sedan lämna en bedömning huruvida processen för intern styrning och kontroll är betryggande eller uppvisar brister.

Riktlinjerna i sin helhet