Vilka arbetar med klimat, miljö och hållbar utveckling?

För att uppnå ett hållbart campus krävs arbete och engagemang från alla som arbetar eller studerar vid KI. Anställda med särskilt ansvar finns tillgängliga för att underlätta, hjälpa och inspirera arbetet med ett hållbart campus.

Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet för miljö och hållbar utveckling ger råd till rektor angående KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. Rådet sprider kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor. Rådet utgör en referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem diskuteras och bereds. Rådet tar fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor, samt följer upp arbetet. Rådet för miljö och hållbar utveckling leds av professor Karin Dahlman-Wright (ordförande) och adjunkt Shervin Shahnavaz (vice ordförande).

Rådet för miljö och hållbar utveckling

Centrala miljösamordnare

De centrala miljösamordnarna samordnar det systematiska miljöarbetet och stöttar institutionernas miljö- och hållbarhetsombud. De arbetar med mål och handlingsplaner för miljö- och hållbarhetsarbetet och uppföljningen av dessa. De planerar interna miljörevisioner och sköter hanteringen av miljöförbättringsförslag från medarbetare och studenter. De samarbetar även med rådet för miljö och hållbar utveckling. Miljösamordnarna arbetar vid kansliet för hållbar utveckling och lika villkor vid gemensamt verksamhetsstöd.

Kontakta miljösamordnarna: miljo@ki.se

Lilia Daianova

Miljösamordnare
Profile image

Maya Petrén

Samordnare
+46852486744

Miljö- och hållbarhetsombud

Miljö- och hållbarhetsombudet utses av prefekt och är prefektens stöd i miljöarbetet och rapporterar till institutionsledningen om hur det operativa miljöarbetet fortlöper. Miljö och hållbarhetsombudet ansvarar för att ta fram förslag på mål och handlingsplan för institutionens miljö- och klimatarbete samt att följa upp institutionens arbete. Ombudet ska planera och ta fram underlag för interna miljörevisioner och informera medarbetare om nyheter och förändringar samt hur miljöarbetet kan förbättras. Miljö- och hållbarhetsombudet samarbetar med övriga miljö- och hållbarhetsombud samt med miljösamordnare.

Lista över alla miljö- och hållbarhetsombud 

Medarbetare

Samtliga medarbetare ska känna till universitetets miljöpolicy, känna till och följa universitetsgemensamma rutiner och anvisningar inom ramen för miljöledningssystemet som berör det egna arbetet.

Samtliga medarbetare ska också bidra till genomförandet av universitetets miljöhandlingsplan och den egna institutionens plan avseende miljö och klimat.

Studenter och medarbetare driver arbetet med hållbart campus via organisationer som Students for Sustainable Development (SSD) och Klimatnätverket på KI.