Klimatstrategi för Karolinska Institutet

KI vill vara med och bidra till att lösa de globala klimatutmaningarna. 2019 undertecknade KI Klimatramverket, vars syfte är att öka takten i klimatomställningen av samhället.

Klimatstrategi 2030 är ett sätt att tydliggöra KI:s ambition inom klimatområdet och fastslogs av rektor 2021. Strategin baseras på Klimatramverket som KI har skrivit under tillsammans med 37 andra lärosäten i Sverige. KI har där åtagit sig att bedriva ett klimatarbete som ligger i linje med Parisavtalet och det så kallade 1,5-gradersmålet. För KI betyder det att vi ska driva utvecklingen av kunskap om klimatförändringar och hälsa, samtidigt som vi minimerar vår egen klimatpåverkan.

Strategins mål kommer att brytas ner i Handlingsplan för miljö och klimat som är ett befintligt verktyg för att arbeta med universitetets miljöledningssystem. KI:s miljöarbete följs årligen upp och presenteras för universitetets ledning. Klimatstrategin blir en del av den systematiska uppföljningen. Strategin kommer att ses över årligen och revideras vid behov.

Övergripande mål till 2030

KI ska kraftigt öka utbildnings- och forskningsinsatserna relaterat till klimatförändringar och hälsa.

KI ska minst halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030, med strävan efter att bli klimatneutralt i enlighet med internationella och nationella överenskommelser.

Detta gör vi genom att:

  • Ha en klimatneutral energianvändning.
  • Mer än halvera utsläppen av växthusgaser från resor.
  • Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från varor, mat, tjänster och avfall.
Utbildning

Utbildning

År 2030

► är KI är ett medicinskt universitet i internationell framkant inom utbildning avseende klimatförändringar och hälsa.

År 2024

► finns det lärandemål på samtliga utbildningsprogram som innebär att studenter efter examen har kunskaper och färdigheter om klimatförändringar och hälsa som en del i undervisningen relaterat till hållbar utveckling.

Molekyler

Forskning

År 2030

➤ är KI ett medicinskt universitet i internationell framkant inom forskning avseende klimatförändringar och hälsa, klimatvänlig hälso-och sjukvård, samt beteendevetenskaplig forskning och prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar.

År 2024

➤ har KI:s forskning ökat inom områdena klimatförändringar och hälsa, klimatvänlig hälso-och sjukvård, samt beteendevetenskaplig forskning och prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar.

➤ har KI en eller flera tjänster som professor, lektor, bitr. lektor eller postdok inom ett eller flera av områdena klimatförändringar och hälsa, klimatvänlig hälso- och sjukvård, och eller beteendevetenskaplig forskning samt prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar.

Samarbete

Samverkan för nyttiggörande

År 2030

► har frågor om klimatpåverkan och frågor om klimatförändringar och hälsa en given plats inom den samverkan som KI deltar i.

År 2024

► är klimatfrågan en integrerad del av KI:s samverkan med sin viktigaste samarbetspartner, hälso- och sjukvården.

► är klimatfrågan aktualiserad i alla större samverkansprojekt som KI medverkar i.

► bidrar KI med sin kompetens kring hälsa kopplat till klimat i flera samhällsövergripande projekt.

► har KI en viktig roll i universitetssektorn i arbetet med klimatfrågor.

Tåg

Resor

År 2030

► är koldioxidutsläppen per årsarbetskraft från tjänsteresor 60 procent lägre än år 2015.

År 2024

► är koldioxidutsläppen per årsarbetskraft från tjänsteresor 40 procent lägre än år 2015.

Blad

Energi

År 2030

► är produktion av inköpt el, värme och kyla klimatneutral.

► är KI:s energianvändning per kvadratmeter betydligt lägre än år 2019.

År 2024

► har utsläppen av koldioxid från KI:s energianvändning minskat med 50 procent per kvadratmeter, från år 2019.

► har KI:s energianvändning minskat med 15 procent per kvadratmeter, från år 2019. 

Global konsumtion

Varor och tjänster

År 2030

► är utsläppen av koldioxidekvivalenter från köpta varor och tjänster betydligt lägre än år 2021.

År 2024

► har KI kunskap om sina utsläpp från konsumtion av varor och tjänster.

► ställs hållbarhets- och klimatkrav i samtliga relevanta upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kraven följs upp.

cirkulär

Avfall

År 2030

► har det totala avfallet per årsarbetskraft i KI:s lokaler minskat med 20 procent, från år 2019.

► har restavfallet kraftigt minskat som fraktion i KI:s lokaler

År 2024

► har det totala avfallet per årsarbetskraft i KI:s lokaler minskat med 10 procent, från år 2019.

► finns matavfallsinsamling i alla pentryn i KI:s lokaler.

Dokument

MP
Innehållsgranskare:
2024-05-06