Kursbeskrivning: Medicinsk kemi och biokemi (15 hp)

Beskrivning av kursen: Medicinsk kemi och biokemi (15 hp) som ingår i kursutlysningen för nya Biomedicinska analytikerprogrammet.

Utlysande utbildningsnämnd/programnämnd

Utbildningsnämnden vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Kursen ges inom program

Biomedicinska analytikerprogrammet.

Kursnamn

Medicinsk kemi och biokemi (15 hp).

Förkunskaper

Introduktionskurs till biomedicinsk laboratoriemedicin

Från denna kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper om BMA yrket, laboratoriearbete (laboratorie- och biosäkerhet, pipettera, väga och mäta) och analyser inom biomedicinsk laboratorievetenskap, hur man arbetar vetenskaplig och evidensbaserat, experimentplanering, analys av data med deskriptiv statistik i Excel, presentation av data i lämpliga grafer samt redovisning enligt IMRAD-metoden. Dessutom ska studenten ha grundläggande kunskaper om studentcentrat och aktiverande pedagogik och hur detta korrelerar till studentens egen inlärning samt hur man arbetar med processer i team och bemöter kollegor utifrån likabehandling.

Vidare ska studenten ha med sig grundläggande förkunskaper om hur kemi och biokemi är grunden för livet och hur kemi/biokemi upprätthåller cellens homeostas. Detta innefattar: atomens uppbyggnad, kemiska reaktioner och bindningar, termodynamik och diffusion, syra-bas och reglering av kroppens pH, makromolekyler och enzymers roll i homeostasen samt hur detta korrelerar till grunden i kemisk evolution, självorganisation och feedbackloopar.

Cellens homeostas och dess omgivning

Från denna kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i biokemi samt molekylär- och cellbiologi med syfte att kunna förklara cellens homeostas. Inom biokemi så innefattar detta: påbyggnad makromolekyler och enzymer och dess roll i cellens homeostas, transport av joner/molekyler över cellmembranet, produktion av makromolekyler och energi, andra metabola vägar centrala för cellens homeostas. Träning i generiska kompetenser som vetenskaplig metodik och biostatistik samt laborativt arbete och teamarbete.

Examensmål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Kursen svarar mot hela eller delar av nedanstående examensmål enligt 1BL24. Delar av examensmål som inte direkt svarar mot kursen är markerade med *.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas: 

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
 • * beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att: 

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 
 • * följa kunskapsutvecklingen, och 
 • * utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för biomedicinsk analytikerexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och *kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om relevanta metoder inom området.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar *och i samband med dessa samverka med patienten och närstående,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen 

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, *fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Beskrivning av kurs

Kursmål och omfattning

Efter avslutas kurs ska studenten kunna:

 • Förklara (S3; fördjupning från T1) livet från ett kemiskt och biokemiskt perspektiv.
 • Förklara (S3; fördjupning från T1) kopplingen mellan kemi och biokemi och cellens metabolism och homeostas.
 • Förklara (S3) grundläggande analytisk kemi- och biokemimetodiker och hur man använder dessa för att besvara biologiska frågeställningar.
 • Förklara (S3) och visa hur man utför grundläggande (Miller3) kemiskt och biokemiskt laboratoriearbete inklusive grundläggande planering samt bearbetning av data (deskriptiv statistik) och redovisning av data.

Kursen ska omfatta:

 • Teamarbete.
 • Experimentellt arbete.
 • Projektarbete A-Ö.
 • Vetenskapligt skrivande i enlighet med progressionen för vetenskapligt skrivande i programmet.

Ämnesintegrering

Kunskap och färdighet i lärande ska integreras utifrån att val av pedagogiska metoder och bedömningssystem förklaras och diskuteras med studenterna.

Vetenskaplig metodik och biostatistik ska integreras utifrån undervisningsnivå i dessa ämnen på tidigare kurser (vad är kunskap och färdigheter, vetenskapligt arbetssätt, frågeställning, experimentdesign, deskriptiv statistik och grafer arbete i Excel).

Molekylärbiologi, cellbiologi, fysiologi inklusive sub-ämnen, patologi, mikrobiologi, farmakologi och klinisk kemi ska integreras genom exempel som visar sambandet mellan nivåerna molekyl, organell, cell, vävnad, organ, organsystem och organism och hur dessa påverkar homeostas och metabolism när detta är lämpligt.

Globala, etiska, samhälleliga och hållbarhetsaspekter, samt perspektiv på lika villkor ska integreras på lämpliga ställen i Biomedicinska analytikerprogrammets kurser.

Professionsintegrering

Kursen ska utgå från och integrera kemi och biokemi på ett sätt som representerar hur dessa ämnen ligger till grund för kliniskt diagnostiskt arbete och forskningsarbete. Båda dessa inriktningar ska finnas representerade och tydliggöras i kursen. Hos kursgivare och lärare på kursen ska kompetens finnas för att diskutera biomedicinska analytikers roll inom klinisk diagnostik och/eller forskning för att skapa en anknytning till professionen ur den biomedicinska analytikerns perspektiv på olika nivåer inom kliniskt arbete och/eller akademi.  För att skapa en tydlig professionsanknytning och möjliggöra att studenterna får kontakt, och därmed får möjlighet till professionsanknutna förebilder, med biomedicinska analytiker så är det av vikt att biomedicinska analytiker på olika nivåer (exempelvis kliniskt aktiva, disputerade, forskningsaktiva osv) deltar i undervisningen.

Generellt om kursdesign på Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurser på biomedicinska analytikerprogrammet ska använda studentcentrerat lärande för att arbeta med programmets fokus, vilket är att studenten ska utveckla sin självförmåga.

Studentcentrerat lärande innebär att läraren ska fungera som en facilitator som guidar och stöder studentens aktiva roll i sitt eget lärande. Studentens aktiva roll innebär att hen aktivt arbetar med kursmaterialet i lärandeaktiviteter som befrämjar och utvecklar studenten i kritiskt tänkande, problemlösning och att studenten applicerar sina kunskaper och färdigheter.

Antal studenter

50 (inkluderat överintag ca 70)

Preliminär håp-nivå

Ca 88 tkr