Arbetsgrupper och forum vid KI DS

Arbetsgrupper och andra forum vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus.

Doktorandföreningen

KI DS doktorandförening bildades i nuvarande form 2014 efter initiativ av två doktorander. Tillsammans med representanter i Forskningsrådet planerar och genomför de tre seminarier per termin. Dessa seminarier genererar dessutom forskarutbildningspoäng inom forskarutbildningen.

Alla doktorander på KIDS bjuds in till seminarierna. Doktorandseminarierna inleds med att diskutera aktuella frågeställningar som gäller doktorandernas vardag på KI DS och därefter hålls en föreläsning av en intern eller extern föreläsare.

I KI DS kalendarium kan man se datum samt ämne som kommer att diskuteras.

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är bl.a. att hantera forskningsfrågor som spänner över olika verksamheter, bistå FoUU-kommittén med expertkunskap i forskningsrelaterade frågor samt att vara utredande och rådgivande expertgrupp för sjukhusets FoUU-frågor. Ledamöterna är utsedda av FoUU-kommittén

Ledamöter

 • Sara Tehrani, (ordförande)
 • Tomas Jernberg
 • Jonas Spaak
 • Helena Kopp-Kallner
 • Max Gordon
 • Abbas Chabok
 • Maria Cronhjort
 • Monika Löfgren
 • Eva Isaksson

FoUU-kommittén

Kommittén för Forskning Utbildning och Utveckling (FoUU-kommittén) träffas två gånger per termin och består av representanter från KI DS och Danderyds sjukhus och har till syfte att stärka forskning, utbildning samt utveckling inom institutionen och DS AB.

I FoUU-kommittén fattas framför allt gemensamma ekonomiska beslut såsom fördelning av sjukhusets FoUU-budget, utdelning av extra FoUU-medel, tilldelning av KIDS/DS AB:s forskningspris samt anställning av gemensamma resurser, strategiska satsningar etc.

Ordinarie medlemmar:

 • Tomas Jernberg, KI DS
 • Olof Sköldenberg, KI DS
 • Kristian Borg, KI DS
 • Helena Kopp-Kallner, KI DS
 • Anna Kiessling, KI DS
 • Håkan Wallén, KI DS
 • Christophe Pedroletti, DS AB
 • Karin Knudsen-Malmqvist, Hjärtkliniken DS AB
 • Fredrik Hjern, Kirurgi- och urologkliniken DS AB
 • Christina Sjöstrand, Neurologkliniken DS AB
 • Sara Tehrani, Medicinkliniken DS AB

Adjungerade:

 • Matilda Målqvist, DS AB
 • Maria Cronhjort, Anestesi- och intensivvårdskliniken, DS AB
 • Helga Petrini, Clinicum DS AB
 • Anna Däckfors, KI DS
 • Jeanette Kulh, Medicinskt Specialistvård, DS AB
 • Anders Thorell, Ersta sjukhus
 • Stefan Jacobson, KI DS
 • Nina Ringart, KI DS

Utbildningsrådet

Utbildningsrådet är ett underorgan till Danderyds FoUU-kommitté för att bidra till att all utbildning på grund- och avancerad nivå på sjukhuset håller mycket hög kvalitet. Utbildningsrådet uppdrag är att:

Systematiskt driva kvalitetsutvecklingsarbete av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) enligt Centrala Utbildningsrådet KI-SLL:s riktlinjer och kvalitetskriterier för USV-enheter.
Bidra till en säkrad tillgång till lokaler och utrustning som studenterna behöver för att kunna uppnå lärandemål
Tydliggöra VFU/VIL-processens struktur och föreslå sjukhusövergripande riktlinjer för att säkerställa sjukhusets utbildningsuppdrag
Synliggöra utbildningsuppdraget genom kommunikation och information – att motivera och inspirera
Föreslå strategiska principer för användning och uppföljning av ekonomiska resurser för utbildning

Ledamöter (utsedda av FoUU-kommittén)

 • Anna Kiessling, KI DS, ordförande
 • Helena Kopp Kallner, KI DS
 • Pia Lundman, KI DS
 • Truls Gårdmark, KI DS
 • Studeranderepresentant, utses av Medicinska Föreningen
 • Per Wahlenius, DSAB, ordförande
 • Helena Lindén, DSAB
 • Annika Gustafsson, DSAB
 • Malin Onishi, DSAB
 • Mats Salemyr, DSAB
 • Kristina Olausson DSAB

Handledarforum

På Forskningsrådets initiativ har ett handledarforum bildats på institutionen. Detta forum vänder sig till etablerade handledare på KI DS, nydisputerade doktorander och eventuella framtida handledare.

Handledarforumet har två handledarmöten per termin då både interna och externa föreläsare bjuds in och man diskuterar olika frågor/situationer som handledare vid en klinisk institution kan stöta på.

I KI DS kalendarium kan man se datum samt ämne som kommer att diskuteras.

Samverkansrådet

Samverkansrådet har fokus på de angelägenheter som rör personalen vid institutionen.

Samverkan ersätter arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL med de undantag som framgår av 5 § (lokalt samverkansavtal). Samverkan innebär att ledning och anställda har en helhetssyn där medinflytande, personalpolitik, arbetsmiljö och jämställdhetsaspekter integreras i verksamhetsfrågorna.

Samverkansgruppen är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och personalen. Prefekten (ordförande), administrativ chef, fackliga representanter (SACO och SEKO) och skyddsombud.

Medlemmar

 • Tomas Jernberg, prefekt
 • Anna Däckfors, administrativ chef
 • Kristian Borg, lärarrepresentant
 • Anna Kiessling, lärarrepresentant
 • Pia Lundman, lärarrepresentant
 • Erik Näslund, lärarrepresentant
 • Annika Kärnekull, TA-representant
 • Siw Svensson, TA-representant
 • Malin Wirf, TA-representant
 • Andrea Herslow, SACO
 • Peter Henriksson, SACO
 • Venus Azhary, OFR-ST
 • Maja Månsson, Skyddsombud KI DS
 • Sara Örndahl. Skyddsombud KI DS
 • vakant, studentrepresentant
 • Nina Ringart, adjungerad
Malin Wirf
2024-03-20