Handlingsplan för internationalisering för utbildning på grund och avancerad nivå

Handlingsplanen för internationalisering 2014-2018*, fastställd av Styrelsen för utbildning (US), är styrdokument för utbildningsprogrammen och institutionerna vid KI och utgår från KI:s övergripande internationaliseringsstrategi (dnr: 7332/2011-600).

Ett omfattande strategiskt arbete med internationalisering sker löpande utöver de områden som handlingsplanen 2014-2018* fokuserar på.

Enligt KIs övergripande mål för internationalisering ska: "Samtliga studenter på utbildningsprogram vid KI, efter avslutad utbildning, ha god beredskap för arbete på en global arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala förutsättningar samt ha god beredskap för att arbeta i mångkulturella miljöer. Karolinska Institutet ska vara en attraktiv studiedestination för internationella studenter."

För att nå det övergripande målet för KI:s internationalisering prioriterar styrelsen för utbildning (US) fyra mål med aktiviteter för perioden 2014-2017. Målen ska ligga till grund för styrelsens för utbildning och programnämndernas verksamhetsplanering. Målen omfattar följande områden:

  • Mål 1. Globala hälsofrågor i undervisningen
  • Mål 2. Obligatorisk undervisning på engelska. OBS: Tidplanen för mål 2 och uppföljning förlängs till 2017!
  • Mål 3. Ökad student- och lärarmobilitet
  • Mål 4. Rekrytering till KIs engelskspråkiga utbildningsutbud

*Styrelsen för utbildning beslöt 2016-12-15 att förlänga handlingsplanen att även omfatta 2018.

Kontakt: Emma Hägg

EH
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-01-30