Integreringen av BioNut med MedH

Verksamheten vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) integreras med institutionen för medicin Huddinge (MedH) vid halvårsskiftet 2024. På den här sidan finns samlad information om förändringen, framför allt för berörda medarbetare.

KI:s universitetsledning har beslutat om förändringen och tillsatt en styrgrupp för att leda arbetet med hjälp av en operativ projektgrupp. Integreringen ska vara klar sista juni 2024. Den engelska versionen av den här sidan uppdateras kontinuerligt med information och datum för viktiga händelser och möten under projektets gång. 

Förändringen genomförs som ett projekt

Målet med projektet är att praktiskt genomföra integreringen genom att BioNut:s verksamhet etableras som en avdelning på MedH. I projektet ingår dessutom att göra risk- och konsekvensanalyser, en åtgärdsplan samt en plan för att löpande ta hand om framtida riskbedömningar på ett systematiskt sätt. 

Förändringen väntas bidra till att stärka verksamheten på ett hållbart sätt – såväl ekonomiskt som vetenskapligt och utbildningsmässigt. Genom att bibehålla och ytterligare stärka grundforskningen som en del av den translationella miljön utvecklas även forsknings- och utbildningsmiljön vid KI Campus Flemingsberg och i synnerhet vid Neo.

Organisering av arbetet inom projektet

Rektor är ytterst ansvarig och beslutsfattare för projektet som formell beställare. Rektor har utsett en styrgrupp som leds av en ordförande tillika operativ beställare samt en projektledare som leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom projektet.

Styrgruppen rapporterar till rektor och leds av Maria Eriksdotter, tidigare dekan för KI syd, i egenskap av operativ beställare av projektet. 

Syfte: Att stödja beställare och projektledare. 

Uppdrag: Styrgruppen prioriterar verksamheter och aktiviteter av övergripande karaktär i projektet. Medlemmarna i styrgruppen kan exempelvis vara behjälpliga med att få kontakt med relevanta personer samt att återkoppla projektets arbete vidare till sina egna organisationer. I uppdraget ingår även att definiera och besluta om större frågor eller vägval inom ramen för projektet. Ordinarie besluts- och delegationsordning gäller vilket innebär att beslut ska beredas och hanteras enligt normala rutiner inom lärosätet. 

Styrgruppen möts regelbundet och projektledaren ansvarar för att kommunicera beslut och annan information till projektgruppen för vidare hantering. 

Medlemmar i styrgruppen: 

 • Maria Eriksdotter, tidigare dekan för KI Syd
 • Agneta Wallin Levinovitz, projektledare
 • Petter Höglund, prefekt för MedH
 • Janne Johansson, prefekt för BioNut
 • Jonas Fuxe, prefekt för LabMed och representant för KI Syd
 • András Simon, prefekt för CMB och representant för KI Solna
 • Marie Wahren-Herlenius, prefekt för MedS och representant för KI Nord
 • Eva Tegelberg, ekonomidirektör på KI 

Till styrgruppen kan referenspersoner med särskild kompetens knytas vid behov. 

Leds av Agneta Wallin Levinovitz, som rapporterar till styrgruppen. 

Syfte: Att planera och genomföra det operativa arbetet med att avveckla BioNut och förbereda för en god integrering av verksamheten i MedH. 

Uppdrag: Projektledarens uppdrag är att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom projektet och se till att projektet levererar efter projektplanen.

Medlemmarna i projektgruppen har ett gemensamt ansvar för projektets totala resultat. De ansvarar inför projektledaren för att utföra överenskomna och planerade arbetsuppgifter i projektet med stöd av arbetsgrupper på områdena ekonomi, HR, kommunikation, system, utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Projektgruppen möts varannan vecka. Projektledaren ansvarar för återrapportering till styrgruppen och projektgruppens deltagare återkopplar till sina respektive arbetsgrupper.

Medlemmar: 

 • Agneta Wallin Levinovitz, projektledare
 • Klas Karlsson, administrativ chef MedH
 • Thomas Tinglöv, administrativ chef BioNut
 • Cecilia Modig, ekonomiavdelningen
 • Åsa Nandorf, avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
 • Jenny Wärnlund, HR-avdelningen
 • Fredrik Strålind, IT-avdelningen
 • Matilda Pearson, kommunikationsavdelningen

Arbetsgrupperna leds av en representant från projektgruppen och möts vid behov. 

Uppdrag: Medlemmarna i arbetsgrupperna är experter inom sina respektive områden och bidrar med kunskap från sina respektive institutioner och verksamheter, inklusive förvaltningen. Arbetsgrupperna rapporterar till projektledaren. 

Ekonomigruppen leds av Cecilia Modig.

HR-gruppen leds av Jenny Wärnlund.

Kommunikationsgruppen leds av Matilda Pearson.

Systemgruppen leds av Fredrik Strålind.

Arbetsgruppen för utbildning på grund- och avancerad nivå leds av Åsa Nandorf.

Arbetsgruppen för forskarutbildning leds av Åsa Nandorf.

Ytterligare arbetsgrupper kan komma att tillsättas. 

Samverkan sker regelbundet och på olika nivåer både under och efter integreringen. Syftet med samverkan är att föra en öppen och förtroendefull dialog om verksamheten vilket bidrar till förankring, inflytande och delaktighet i verksamheten.

 • På lokal nivå sker samverkan löpande i projektet där medarbetarna från respektive institutioner medverkar, men också i det ordinarie arbetet mellan medarbetare och närmaste chef.
 • På både BioNut och MedH samverkas projektet också på institutionsnivå under ordinarie samverkansmöten där arbetsplatsombud och respektive ledning möts.
 • På KI-central nivå är samverkan i projektet en stående punkt på myndighetsövergripande samverkan där centrala fackliga förtroendevalda möter universitetsledningen varannan vecka.

Projektledaren deltar vid både institutionernas samverkansmöten och myndighetsövergripande samverkan.

De fackliga organisationerna ansvarar för sin egen kommunikation med sina medlemmar. 

Inför integreringen görs en risk- och konsekvensanalys. I arbetet deltar representanter från KI:s HR-avdelningen, KI Syds huvudskyddsombud samt lokala skyddsombud och arbetsplatsombud från båda institutionerna. Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete vid KI.

Viktiga hållpunkter i projektet

2023-09-14  Rektors inriktningsbeslut om att avveckla BioNut och integrera verksamheten med MedH

2023-11-07  Projektbeställning överlämnad från rektor till projektets styrgrupp

2023-11-27  Risk- och konsekvensanalys genomförs

2024-02-01  Retreat för grupp- och team-ledare på MedH och BioNut

Mars 2024  IT-system förbereds för migrering

2024-04-01  Primula uppdateras

2024-04-14  UBW uppdateras

April 2024    Migrering av forskargrupper i IT-systemen 

April 2024    BioNut och MedH:s verksamhetsstöd flyttar in på Neo plan 8

2024-05-15  Preliminär integrering klar

2024-06-28  Integreringen helt genomförd samt leverans av projektets slutrapport

Kontaktpersoner

Profile image

Maria Eriksdotter

Tidigare dekan för KI syd och styrgruppens ordförande