Hållbara evenemang: avfall

En viktig del av ett hållbart evenemang är att bidra till Mål 12 genom att minimera avfall.

Avfall och Globala målen

Ett delmål i FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Mål 12.5, är att till 2030 "väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall."

Öka därför medvetenheten om och underlätta avfallsminimering genom hela avfallskedjan.

 • Uppmuntra på olika sätt ett miljömedvetet beteende vad gäller principen att avstå, minimera, återanvända och återvinna i sista hand.
 • Gå igenom det avfallsflöde som evenemanget orsakar och hur avfallet kan förebyggas, minimeras och vad som kan återanvändas.
 • Se till att det finns tillräckligt med uppmärkta kärl för källsortering. KI har tagit fram enhetliga anslag och dekaler för olika källsorteringsfraktioner.

Förebygga

 • Undvik onödiga inköp.
 • Undvik onödigt förpackningsmaterial, plastförpackningar och engångsartiklar.
 • Använd miljömärkta förpackningsmaterial. Välj i första hand material som kan återanvändas eller materialåtervinnas.
 • Arbeta för att minska mängden matavfall och matsvinn. Detta bidrar till att energianvändning, råvaruanvändning och utsläpp från produktion, transporter och hantering av livsmedel minskar. Det åtgår stora landarealer och stora mängder vatten vid produktion av livsmedel. Undvik därför att beställa för mycket mat och dryck. Ta upp beställning på mat/fika och beställ rätt antal portioner. Fråga efter allergier eller behov av specialkost i inbjudan.

Återanvända

 • Använd flergångsartiklar såsom glas och porslin för servering.
 • Uppmuntra till användning av återanvändbara muggar för exempelvis kaffe. Prata med restaurangen om möjligheten till att ta med egen kopp för påfyllning.
 • Samla in eventuella namnskyltar, klädnypor, dekorationer, profilkläder, brickor etc. vid evenemangets slut för återanvändning.

Återvinna

 • Se till att det finns lämpliga kärl för källsortering och återvinning av avfall och att dessa är tydligt märkta enligt gällande källsortering.
 • KI har inte någon fraktion för matavfall/kompost. Hitta möjligheter att källsortera matavfallet, t.ex. genom att beställa en separat fraktion via avfallsentreprenör eller be matleverantören ta hand om detta, om det ingår i det befintliga ramavtalet.
MP
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2023-05-20