Utlysning av driftstöd för core-faciliteter 2025–2028

Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm, via infrastrukturnämnden och forskningsrådet, är en prioriterad verksamhet. Resurser görs tillgängliga i regelbundna cykler där driftmedel nu utlyses 2024 för i normalfallet fyra år, 2025–2028.

Utlysningen riktar sig brett till nuvarande och framtida core-faciliteter inom KI och Region Stockholm.

Nyheter i denna utlysning:

 • Viss flexibilitet i beviljandetid och eventuell justering av bidragsnivåefter två år.
 • Medel för avskrivningar av instrument söks som en del av driftstödet.
 • Resurser för samfinansiering av nationella infrastrukturer omfattasej av utlysningen.

Driftstöd kan endast sökas för core-facilitet som tar ut användaravgifter.

Core-facilitetsföreståndaren kan i normalfallet söka driftstöd för fyra år. Föreståndare för nya core-faciliteter eller för core-faciliteter med sviktande användarunderlag kan också välja att söka driftstöd för två år med möjlighet att söka nytt stöd efter bidragsperiodens slut.
 

Ansökan

Ansökan görs i KI Prisma Ansökan öppnar klockan 10.00 den 26 februari och stänger klockan 14.00 den 9 april.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

Bakgrundsinformation

 • Sökande: Core-facilitetsföreståndaren
 • Core-facilitetens fullständiga namn (svenska eller engelska) som på ki.se samt eventuell förkortning
 • Core-facilitetens organisatoriska hemvist (KI: institution eller Region Stockholm: organisatorisk del)
 • Kontaktinformation samt länk till hemsida (för etablerad core-facilitet och om det finns för ny core-facilitet)
 • Populärvetenskaplig sammanfattning 2000 tecken

Verksamhet under pågående bidragsperiod 2022–2024

För nya core-faciliteter som inte har någon pågående verksamhet utgår denna del.

Max 4000 tecken samt uppladdade tabeller.

Beskrivningen av verksamheten under tidigare bidragsperiod ska under separata rubriker innefatta:

 • Metoder och tekniker som under den aktuella tidperioden tillhandahållits som service samt användning på en övergripande nivå. Preciseras i tabell med avseende på användare1, organisation (till exempel institution), metod/teknik och fakturerad kostnad.
 • Vetenskapliga leveranser. Preciseras i tabell med avseende på användare1, organisation (till exempel institution), användarens vetenskapliga artiklar eller motsvarande. Det som rapporteras ska ge en representativ bild av verksamheten. Markera högst tio vetenskapliga artiklar som särskilt indikerar verksamhetens bidrag till forskning inom KI/Region Stockholm. Eventuellt medförfattarskap från core-faciliteten måste motiveras.

1) Med användare avses chef för enhet som bedriver forskning exempelvis forskargrupp vid KI enligt institutions definition.

Verksamhet för den tid driftstöd söks

Beskrivningen av verksamheten ska under separata rubriker innefatta:

Del 1 (max 8000 tecken)

 • Strategiska vikten av core-faciliteten för KI - Region Stockholm: Redogör för den strategiska vikten av corefaciliteten för KI och Region Stockholm och vad denna bedömning utgår från.
 • Tekniker och metoder: Redogör för de tekniker och metoder som föreslås tillhandahållas som service under den period vilken ansökan tar sikte på. Hur säkerställs kontinuerlig teknik och metodutveckling samt kompetens och kunskapsuppbyggnad?

Del 2 (max 4 000 tecken)

 • Användarunderlag: Redogör för framtida användarunderlag samt vad denna bedömning utgår från.
 • Liknande service vid annan facilitet: Redogör, i förekommande fall, om behovet som adresseras i ansökan motsvarar liknande service som tillhandahålls på annat sätt till forskare vid KI/Region Stockholm. Hur minimeras eventuellt överlapp? Dubblering av verksamhet på flera geografiska noder ska särskilt motiveras.
 • Samordning: Redogör, i förekommande fall, för samordning med core-faciliteter som tillhandahåller liknande service inom KI – Region Stockholm, nationellt och internationellt.
 • Mål: Ange mål för core-faciliteten för den tid som ansökan tar sikte på samt tre mål att följa upp hösten 2026.

Hur verksamheten bedrivs inklusive budget

Max 8000 tecken samt eventuella uppladdade tabeller. Budget lämnas in via excel-mall.

Beskrivningen av verksamheten ska under separata rubriker innefatta:

 • Användaravgifter: Redogör för på vilka grunder användaravgifter kommer att sättas. Lista avgifter för den service som kommer att tillhandahållas och ge något/några exempel på hur stor andel av den faktiska kostnaden som användaren betalar.
 • Prioritering: Redogör för hur prioritering mellan användare kommer att ske.
 • Kommunikation/Information: Redogör för hur corefaciliteten kommer att informera om sin verksamhet.
 • Utbildning: Redogör för hur core-faciliteten planerar delta i utbildningsmoment inom samt ev. utanför KI/Region Stockholm.
 • Precisering av budgetposter:
  • Motivera budgetposter uppdelat på:
   • Personal (precisera roller)
   • Övrig drift
   • Avskrivningar
  • Motivera vad som planeras finansieras med användaravgifter och vad som föreslås finansieras från den aktuella utlysningen.
  • Motivera användaravgifternas storlek som andel av verksamhetens totala kostnad.
  • Motivera eventuell ingående balans.
 • Hållbarhet, jämställdhet och industrikontakter: Redogör för hur core-faciliteten arbetar med hållbarhet, jämställdhet och industrikontakter.

Hantering av ansökan

Bedömning av ansökan

Infrastrukturnämnden kommer att göra en samlad bedömning utgående från:

 1. Prestation under pågående bidragsperiod
 2. Strategisk vikt för forskning inom KI/Region Stockholm
 3. Service i den teknologiska/metodologiska framkanten
 4. Dokumenterat behov inklusive antal unika användare
 5. Användaravgifternas konstruktion
 6. Samordning mellan core-faciliteter
 7. Framtidsplan som inkluderar tydliga mål som kan följas upp

Jävsregler i enlighet med kommunallagens regler (1991:900) kommer tillämpas i utvärderingsarbetet.

Om infrastrukturnämnden preliminärt förordar stöd på en lägre nivå än det sökta beloppet initieras dialog mellan prefekt/föreståndare och infrastrukturnämndens ordförande för att se vilken verksamhet som kan bedrivas. Först därefter beslutar infrastrukturnämnden om att bevilja eller avslå ansökan.

Ett riktmärke är att en core-facilitet kan maximalt erhålla stöd på nuvarande nivå om verksamheten inte tydligt breddat tillhandahållna tjänster.

Bifall av ansökan

Utbetalning av medel förutsätter en överenskommelse mellan prefekt och infrastrukturnämndens ordförande vad gäller prefektens och nämndens åtaganden. Detta inkluderar bland annat prefektens eventuella avveckling av core-facilitet under pågående bidragstid.

Anvisningar för verksamheternas årsrapport samt ekonomiska redovisning kommer att skickas ut i slutet av varje bidragsår.

Beslut

Beslut om tilldelade medel fattas i september 2024 av infrastrukturnämnden.

Avvecklingsstöd

Core-faciliteter som haft stöd 2022–2024 men där stödet upphör som en konsekvens av beslut som följer av 2024 års utlysning, ska aktualiseras för avvecklingsstöd. Avvecklingsstödet ska utgöra 2/3 år 1 och 1/3 år 2 efter det att core-facilitetsstödet upphör baserat på driftsstödet till verksamheten året innan det upphör. Avvecklingsstöd förutsätter att forskningsinfrastrukturen fortsatt levererar service under den tid som avvecklingsstöd erhålls anpassat till det reducerades stödet och verksamhetens förutsättningar. Infrastrukturnämnden beslutar om stöd efter dialog med den prefekt/verksamhetschef som ansvarar för verksamheten.

Kontakt

Vid frågor kontakta spocinfrastructure@ki.se