Strategi för forskningsinfrastruktur

Karolinska Institutets vision – att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla – förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med universitetets övergripande strategi, Strategi 2030.

Strategin för forskningsinfrastruktur har utarbetats inom ramen för infrastrukturnämndens uppdrag och i dialog med kommittén för forskning. Den tar sikte på att säkerställa forskningsinfrastrukturer av högsta kvalitet och relevans för KI:s forskare och att skapa bästa möjliga förutsättningar för driften av forskningsinfrastruktur.

Behoven de kommande åren

En väl fungerande och gemensamt använd forskningsinfrastruktur är nödvändig för att modern forskning ska kunna bedrivas, och är också central för det samarbete med hälso- och sjukvården och näringslivet som krävs för att utveckla Life Science-sektorn och säkra kompetensförsörjningen. En fortsatt nära samverkan med Region Stockholm också vad gäller forskningsinfrastruktur är prioriterat. Teknikutvecklingen inom forskningsinfrastruktur är mycket snabb vilket motiverar att denna strategi har sin målbild satt på 2024. Strategin (Dnr 1-305/2021) tar sikte på att peka ut behov av särskilda insatser de kommande åren.

Forskaren i fokus

Strategi 2030 lyfter vikten av att KI:s forskare ges det bästa förutsättningar att nyttja de betydande investeringar som gjorts under flera år. Forskarna ska ges tillgång till forskningsinfrastruktur jämförbar med den bästa i världen och forskningen ska gynnas genom kontinuitet, långsiktighet och förutsägbarhet. Det är här denna strategi tar sin utgångspunkt.  Genom att systematiskt arbeta för samverkan och hållbarhet i ett brett perspektiv så möjliggörs banbrytande forskning inom KI:s alla verksamhetsområden. Grunden är professionalisering och aktiviteter innefattar samordning, tillgänglighet och förutsägbarhet.

Strategin i sammanfattning

Strategin är uppdelad i tre avsnitt – övergripande ställningstaganden, temaområden och förutsättningar. För varje område definieras ett antal aktiviteter i den kopplade handlingsplanen. Nedan följer en sammanfattning av strategin:

 • Prioriterat är ett mer effektivt utnyttjande av KI:s resurser för forskningsinfrastruktur genom bättre överblick och samordning lokalt, regionalt och nationellt. Här föreslås bland annat inrättande av funktionen ”single point of contact”, dit forskaren kan vända sig för råd och vidare hänvisning, men också en utveckling av iLab, det administrativa system som används för core-faciliteterna. För bättre överblick föreslås vidare en utvecklad struktur för core-faciliteter på ki.se, med ett tydligt användarperspektiv.
   
 • KI:s forskningsinfrastrukturer behöver ständigt utvecklas. Verksamheterna bör ingå i KI:s sammanhållna kvalitetssystem. Genom ett systematiskt arbetssätt med att planera, genomföra, följa upp och åtgärda skapas förutsättningar för kontinuerlig utveckling av verksamheten.
   
 • KI bör ta fram en process för att identifiera, prioritera och hantera nya satsningar inom forskningsinfrastruktur och säkerställa att akademisk kompetens som följer teknikutvecklingen finns, så att nya metoder kan appliceras snabbt.
   
 • Det ska finnas en tydlighet, transparens och förutsägbarhet vad gäller tillgänglighet till KI:s samlade forskningsinfrastruktur. Detta ska också gälla exempelvis frågor om författarskap på artiklar som innehåller data genererade inom forskningsinfrastrukturen.
   
 • De flesta forskningsinfrastrukturer är långsiktiga satsningar där dess värde byggts upp över lång tid eller där stora investeringar gjorts och här behövs en större förutsägbarhet och en långsiktighet i finansieringen. För uppföljning bör KI implementera förslagen i Styrning och kontroll av KI:s forskningsinfrastruktur (Dnr 1-1011/2020). Här bör KI också verka för goda karriärmöjligheter för medarbetare inom KI:s forskningsinfrastrukturer. Det är viktigt att säkerställa kunskap och kompetens för möjligheten att i framtiden utnyttja den avancerade tekniken och utrustningen associerad med forskningsinfrastruktur.
   
 • Informationsteknologi och e-hälsa har redan idag en mycket viktig roll inom forskning och vården, och dess betydelse förväntas öka. KI vill ligga i framkant i denna utveckling och är därför i starkt behov av att kunna erbjuda en samordnad och professionell forskningsinfrastruktur inom E-infrastruktur. KI behöver ta ställning till frågor såsom utveckling av e-infrastruktur, användning av externa aktörer för datalagring och samverkan inom de nationella forskningsinfrastrukturerna SNIC och SND.

Kontakt

Profile image

Karin Dahlman-Wright

Professor;Specialist
KD
Innehållsgranskare:
2023-11-13