Beviljade ansökningar i core-facilitetsutlysningen 2022 – 2024

Kommittén för forskning har fattat beslut att bevilja driftsstöd om totalt ca 330 mnkr till 37 core-faciliteter för åren 2022-2024.

Beviljandegraden är 55 %. Åtta ansökningar om att etablera nya core-faciliteter erhåller sammanlagt ca 33 mnkr eller motsvarande 10 % av det beviljade beloppet. Beslutet innefattar även finansiering av 15 instrument vid 10 core-faciliteter. 

Ansökningarna har bedömts av en bedömargrupp med representanter från KI, utsedda av kommittén för forskning, samt representanter från Region Stockholm, utsedda av forskningsrådet.

Satsningar på gemensam forskningsinfrastruktur har blivit allt viktigare för att klara den nationella och internationella konkurrensen inom livsvetenskaperna – och ingår också som en viktig del i KI:s Strategi 2030. Den aktuella utlysningen samfinansieras med Region Stockholm och riktar sig brett till nuvarande och framtida anläggningar inom KI:s och regionens hela verksamhet.

Kontakt

Profile image

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
+46852486064
LL
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-04-21