Vetenskapligt ombud

KI:s vetenskapliga ombud finns till för alla medarbetare som behöver vägledning och rådgivning kring frågor rörande exempelvis sampublicering och författarskap. Ombudet ska verka för att sprida kunskap kring forskningsetiska koder, lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer, informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för verksamheten.

Uppdrag KI:s vetenskapliga ombud

  • Vara en resurs för medarbetare som behöver diskutera och rådgöra i forskningsetiska frågor, samt forskaretiska frågor och i detta vara tillgänglig för informella samtal.
  • Verka för att kunskapen om de forskningsetiska deklarationerna och regelverken är god.
  • Verka för att kunskapen om deklarationer vad gäller författarskap är god.
  • Löpande informera och kommunicera om förändringar i regelverk, eller viktigare avgöranden av principiell natur, när det gäller etik, regler eller annat som styr den vetenskapliga verksamheten exempelvis på KI:s internweb.
  • I de fall konkreta åtgärder behövs, föra dessa till relevant linjeorganisation. I normalfallet prefekt, men vid oredlighetsärenden samt oegentligheter och trakasserier, i enlighet med ovan, till juridiska enheten och universitetsdirektören.

Hög kvalitet, god etik och forskningssed

Det vetenskapliga ombudet ska bidra till att säkerställa KI:s ambition för en forskningsverksamhet som håller hög kvalitet och bedrivs enligt god forskningssed samt i beaktande av god forskningsetik och med god forskaretik. En god forskningsetik tar bl.a. sikte på att verksamheten bedrivs i linje med de forskningsetiska deklarationerna och forskaretik tar bl. a. sikte på frågor som rör medförfattarskap och intressekonflikter.

Funktionen som KI:s vetenskapliga ombud innehas av en mycket erfaren forskare med insikt och kunskap om det regelverk som styr forskningen. Ombudet är inte en del av KI:s linjeorganisation och har inte andra uppdrag som kan inkräkta på integritet eller oberoende. Det vetenskapliga ombudet är ordförande i KI:s etikråd.

Avgränsat ansvarsområde

Ombudets uppgift är inte att hantera anmälningar eller misstankar om vetenskaplig oredlighet. Ombudet ska när det kommer till dennes kännedom överföra sådana ärenden till den juridiska enheten vid universitetsförvaltningen för handläggning samt göra anmälan till universitetsdirektören. Anmälan ska också göras i ärenden som innefattar misstanke om ekonomiska oegentligheter, trakasserier eller andra frågor där KI har en skyldighet att agera. I sådana ärenden ska ombudet också uppmärksamma den för verksamheten ansvariga prefekten.

Vetenskapligt ombud

Professor Claes Frostell är utsedd till vetenskapligt ombud vid KI t.o.m. den 31 december 2024.

Claes Frostell
Professor och överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 
claes.frostell@ki.se

SS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-03-07