Våra övergripande målsättningar

KI ska närma sig år 2030 som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Dessa strategiska vägval är de allra viktigaste för att vi ska nå våra övergripande målsättningar och närma oss visionen.

Målsättningar

1. Ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga ambitioner ska genomsyra och utgöra ett fundament för all vår verksamhet. 

Det innebär att vi år 2030 är ett universitet med ett proaktivt förhållningssätt inom etik, en tydlig och väl kommunicerad värdegrund och ett starkt förtroende och varumärke. Vi sätter den enskilda studenten och medarbetaren i första rummet och säkerställer förutsägbarhet, transparens och medinflytande. Vi utmärker oss med ett sammanhållet verksamhetsstöd och kvalitetssystem.

2. Ett djupt engagemang för människors hälsa globalt, nationellt och lokalt ska karaktärisera vår utbildning och forskning.

Det innebär att vi år 2030 är ett universitet som låter sig inspireras av och tar ansvar för de globala hållbarhetsmålen och har ett symbiotiskt samarbete med hälso- och sjukvården.

3. Perspektivrikedom ska känneteckna vår utbildning och forskning. Synergier ska finnas mellan utbildning och forskning.

Det innebär att vi år 2030 är ett universitet som stärker kvaliteten i vår utbildning och forskning med globalt, nationellt och lokalt samarbete och samverkan. Vi kopplar samman excellent utbildning och excellent forskning.

4. Interprofessionellt lärande, livslångt lärande och internationalisering ska känneteckna vår utbildning.

Det innebär att vi år 2030 är ett universitet som präglas av pedagogiskt nytänkande. Vi erbjuder en utbildning som reflekterar breda samhällsbehov och -utmaningar och som utforskar nya lärande- och arbetsformer.

5. Nyfikenhetsdrivet kunskapssökande om livsprocesser och sjukdomsmekanismer, vetenskapliga genombrott av högsta internationella klass, reproducerbarhet och modern metodik ska känneteckna vår forskning.

Det innebär att vi år 2030 är ett universitet som går i bräschen för att värna läraren och forskarens frihet att själv formulera och söka svaren på sina vetenskapliga frågeställningar. Vi är djupt involverade i vidareutvecklingen av begreppen excellens och kvalitet samt av att ge forskningen bästa möjliga förutsättningar att kunna leda till nya genombrott.