Utstationering av arbetstagare till Sverige

Utstationering till Sverige innebär att en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid. Det ska finnas en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra. KI kan som arbetsgivare vara en sådan mottagare som tar emot en arbetstagare för att utföra en tjänst åt oss.

Det finns tre huvudsakliga situationer av utstationering: Arbetstagarna ska utföra en tjänst åt en mottagare i Sverige och

  1. arbeta utifrån arbetsgivarens affärsavtal med tjänstemottagaren, eller
  2. vara direkt uthyrda till tjänstemottagaren, eller
  3. vara uthyrda till ett annat företag i utlandet som sänder dem till Sverige.

Reglerna som styr utstationering finns i följande författningar: Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare samt förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare.

Arbetsgivarens skyldigheter

Det är arbetsgivaren som har en skyldighet att anmäla utstationeringar till Sverige i Arbetsmiljöverkets tjänst Anmäl utstationering, samt följa och se till att arbetstagarna får sina rättigheter enligt svenska regler och eventuella kollektivavtal.

Mer information om arbetsgivarens skyldigheter och utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, .

Tjänstemottagarens skyldigheter

Tjänstemottagare är KI om vi tar emot en tjänst mot ersättning genom ett avtal med en arbetsgivare i utlandet som reglerar vilken tjänst den utstationerade arbetstagaren ska utföra åt oss. KI är också tjänstemottagare om vi hyr in arbetstagare från ett företag i ett annat land för att utföra tjänsten. Arbetstagarna kan då vara uthyrda till KI direkt från en arbetsgivare i utlandet eller indirekt via ett annat företag i utlandet.

Detta gäller vid KI

  • När KI tar emot en arbetstagare som är anställd av en arbetsgivare i ett annat land och som ska utföra en tjänst för KI, vanligtvis konsulter eller annan inhyrd personal, ska den utländska arbetsgivaren anmäla detta till Arbetsmiljöverket senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige. Detta görs via Arbetsmiljöverkets webbplats och ett kvitto ska sparas hos mottagande institution. Dokumentation kan till exempel vara den bekräftelse den utländska arbetsgivaren fått från Arbetsmiljöverket via e-post när denne har anmält en arbetstagare.
  • Om KI inte fått någon dokumentation, ska detta meddelas till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter att arbetet i Sverige har börjat. Information om hur anmälan görs finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

I KI:s verksamheter medverkar ofta personer anställda av arbetsgivare, ofta andra universitet eller forskningsinstitut, från andra länder. Det kan till exempel avse personer som inom ramen för olika program deltar i forsknings- och utbildningsutbyten eller som under en begränsad period tillbringar tid i en forskargrupp som en del av sin meritering som forskare eller lärare. För vissa av dessa personer kan anknytning vara aktuellt enligt KI:s föreskrifter och anvisningar för anknytning. Dock är det inte så att en arbetsgivare i ett annat land omfattas av skyldigheten att anmäla utstationering för alla deras anställda som på något sätt medverkar i KI:s verksamhet. För att omfattas av denna skyldighet ska arbetstagaren vara utstationerad av dennes arbetsgivare för att utföra en tjänst till gagn för KI.

Tänk på att

  • gästprofessorer ska anmälas av dennes arbetsgivare om det rör sig om en arbetsgivare i ett annat land. Om KI inte erhållit ett kvitto från den utländska arbetsgivaren om att denne anmält utstationering ska KI meddela detta till Arbetsmiljöverket (se Detta gäller vid KI).
  • stipendiater inte ska anmälas även om dessa har en annan arbetsgivare i ett annat land. Detta gäller även om stipendiaten i någon omfattning är anställd vid KI.

Utresande på URA

När KI sänder ut personal (URA-kontrakt) till andra EU-länder, ska vi anmäla den utstationerade arbetstagaren till den utsedda myndigheten i det aktuella landet.

Ulla Tunkara

Internationell koordinator