Utlysning av projektbidrag för anställning av postdoc med klinisk translationell inriktning i samarbete med SciLifeLab

Karolinska institutet utlyser projektbidrag för anställning av postdoc med klinisk translationell inriktning i samarbete med SciLifeLab

Syfte
Karolinska institutet utlyser projektbidrag för anställning av postdoc med klinisk translationell inriktning i samarbete med SciLifeLab. Syftet med utlysningen är att stödja kliniskt translationellt inriktad forskning genom att möjliggöra anställning av forskare på postdoc nivå som skall vara knuten helt eller delvis till SciLifeLab och utföra forskning i samarbete med klinisk verksamhet. Med klinisk translationell forskning avses i denna utlysning studier som innefattar kliniska prover och/eller data från patienter samt metoder eller kompetens vid SciLifeLab med syfte att t.ex. utveckla behandling eller diagnostik av sjukdomar.

Bidraget finansieras via Karolinska Institutets SFO-medel till SciLifeLab och är ett initiativ från Karolinska Institutets SciLifeLab committee.


Beskrivning av utlysningen
Projektbidraget söks av en huvudsökande knuten till Karolinska Institutet och en medsökande.

Projektbidraget ska bidra med att täcka två års kostnader för lön för en postdoc och måste avslutas inom en period av fyra år från anställningsdatum. Ersättningen uppgår till 750 tkr/år i två år (1 500 tkr totalt).

Ansökan skall omfatta en projektbeskrivning (på engelska), max 2 sidor, CV från båda sökanden max två sidor var (totalt fyra sidor), samt tio publikationer per sökande (max 20 artiklar totalt).


Behörighet att söka
Behörig att söka projektbidrag är den som avlagt doktorsexamen och är anställd/anknuten till KI.


Medsökande
Projektbidraget söks gemensamt av två sökande. Antingen huvudsökande eller medsökande måste vara knuten till SciLifeLab, och en av de sökande måste vara kliniskt aktiv forskare. Till exempel kan en kliniskt aktiv forskare vid KI och Region Stockholm vara huvudsökande tillsammans med en forskare från ett annat universitet med koppling till SciLifeLab (SciLifeLab group leader) som medsökande eller så kan en forskare från KI med koppling till SciLifeLab vara huvudsökande tillsammans med en kliniskt aktiv forskare som inte behöver vara knuten till KI eller SciLifeLab som medsökande. Projektbidraget avser lönemedel (inkl. overhead) för en postdoc så institutionen skall stå som garant för driftsmedel, eventuell mellanskillnad till reell lön och ytterligare kostnader till postdocprojektet under perioden. Hur dessa kostnader ska finansieras ska framgå av ansökan.

 

Anslagets förvaltning och storlek
Projektet förvaltas av den huvudsökandes institution. Institutionen ansvarar för utlysning av postdoctjänst. Bidraget betalas ut 4 ggr/år och första utbetalning sker det närmaste kvartalet efter postdocanställningens början, tidigast i mars 2022. Dispositionstiden uppgår till fyra år från anställningsdatum.


Beslutskriterier
Inkomna ansökningar bedöms av sakkunniga utifrån följande kriterier: kompetens (sökande och medsökande), nyhetsvärde i frågeställning, forskningskvalitet, genomförbarhet och relevans för klinisk translationell koppling till SciLifeLab.

Återrapportering
Återrapportering sker till Karolinska Institutets SciLifeLab Committee enligt instruktioner som kommer skickas ut senare.

Ansökan
Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2021-10-19 tom 2021-11-15. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej.