Skapa effektiva prompts med AI

Genom att lära dig formulera tydliga och vägledande prompts kan du använda artificiell intelligens (AI) för att generera text som ger dig mer relevanta svar.

Här hittar du exempel på hur du kommer igång med att skriva prompts som fungerar med de vanligaste verktygen, samt några idéer för hur man kan använda generativ AI i sin praktik som lärare eller kursadministratör

En bild som har skapats med generativ AI tjänsten Midjourney som visar en universitetsmiljö som visar upp avancerade teknoligier såsom AI
En bild som har skapats med generativ AI tjänsten Midjourney. Foto: N/A

Vad är en prompt?

En prompt kan vara en instruktion, fråga eller ett påstående som genererar ett svar.  Hur du formulerar en prompt kommer att påverka svaret. Genom att tillhandahålla fler detaljer kan du precisera vilket svar du förväntar dig. Som stöd för detta kan du relatera till TRACI:

 • Task (uppgift)
 • Role (roll)
 • Audience (mottagare, kontext)
 • Create (skapa, etablera)
 • Intent (syfte, resultat)

Ett exempel på en prompt med TRACI:

{ROLE→} Du är utbildningsteknolog och arbetar vid Karolinska Institutet. {UPPGIFT→} Skriv en lektionsplan för en timmes lång interaktiv session om generativ för {PUBLIK →} pedagoger. {INTENT→} Syftet är att hjälpa dem att komma igång med att använda generativ AI i sin verksamhet. {CREATE→} Ge detaljerade förslag på hur sessionen skulle gå till och planera den enligt en erfarenhetsbaserad inlärningscykel från Kolb

Användningsområden och typer av prompts

Genom att kopiera någon av följande exempel till valfritt AI-verktyg (Copilot, Gemini, ChatGPT) kan du kommentera eller ge ytterligare instruktioner för att förfina resultatet så att du når fram till ett önskat resultat. Se till att prompten är relevant för den uppgift du vill ha hjälp med genom att Inkludera nödvändig information och kontext.

Om du föredrar att jobba med webbläsaren Microsoft Edge kan du först se över inställningar för Copilot

Val av språk

Svenska är ett så kallad Low Resource Language, det menar i praktik att eftersom det finns mindre svenskspråkig träningsdata för språkmodeller att träna på blir det oftast skillnader i svaren som man får. Som en generell rekommendation, kan det vara värt att prompta på engelska även om det sista steg i din process kommer att vara en översättning.

Rollspel

I många system kan du be AI:n att ta på sig en roll i det första prompt. Till exempel:

Du är en expert på AI-prompter. Kan du förklara för mig steg för steg hur man skriver en uppmaning för Midjourney? Varje steg, be mig att skicka in mitt arbete och ge sedan ett förslag på hur jag kan förbättra det

Märkligt nog gör ordet 'expert' ofta stor skillnad

Var försiktigt med ord som kan vara lastad med kontextbaserade värderingar

Man ska vara väldigt försiktigt när man använda vissa ord som kan vara belastad med värderingar, t.ex om man skriva en prompt som ber en språkmodell att 'förbättra' en text. Förbättra för vem? I vilket syfte? Det finns stora skillnader mellan förbättringar om slutprodukten ska vara en vetenskaplig text eller en reklam.

Använd struktur

Man kan föreslå en struktur som språkmodeller ska svara i, till exempel, men skulle kunna markera sektionsrubriker med asterisker (e.g. ***Bakgrund***) eller ett numereringssystem

Be om alternativ

Till en viss grad är generativ AI slumpmässig. På grund av det kan man spara tid genom att be om flera olika alternativ för en viss sak på en gång, t.ex 'Ge 20 olika förslag på lärande objektiv för X på Y-nivå'

Be om en förklaring

Det kan vara värt att synliggöra processen, eller be om förklaringar om processen eftersom det kan bidra till sitt eget lärande eller t.o.m förbättra kvaliteten i responsen (se s.k. Chain of Thought prompting). Försök med de följande fraser:

 • ...förklara stegen
 • ...annotera processen
 • ...dokumentera med kommentar som om det vore kod

OBS! Exemplen är framtagna med Edge Copilot. Svar från andra AI-verktyg kan skilja sig åt.

Dolda möjligheter

Även om dessa tjänster vid första anblicken använder textinmatningar och ger textutdata, kan du också använda tabeller, ljud, kameran, det finns bildanalys och flera kan till och med analysera dokument.

Några specifika tips för lärare

Enligt vår erfarenhet är det ofta värt besväret att använda termer för specifika pedagogiska teorier, som i exemplet som använder Kolbs erfarenhetscykel ovan. Du kommer inte bara att få detaljerna i den teorin, utan vi upplever också att det ofta finns en kvalitetshöjning i svaret överlag. Detta gäller även för att namnge pedagogiska teoretiker, paradigm, metoder eller till och med bara termer som "modern pedagogik". På samma sätt kan det också finnas relativt stora skillnader när man växlar mellan den "normala" och "kreativa" inställningen i Co-Pilot.

Tips! Testa att inkludera något av följande nyckelord i dina prompts: beskriv, förklara, skapa, generera, rekommendera, föreslå, ge råd, jämför, definiera, diskutera, exemplifiera, problematisera, argumentera, simulera, precisera, övertyga, sammanfatta, demonstrera, kontrastera, kategorisera, analysera, bedöm.

Idéer för hur man kan använda generativ AI i sin praktik

Bing AI is surprisingly good at generating suggestions for lessons, with some careful prompting. Note that there is an assumption if you ask for a lesson plan that you're probably wanting to lecture. As such, add some hints about the format

Copilot AI kan ge ganska bra förslag på lektionsplanering, lite beroende på hur man promptar tjänsten. Observera att det finns ett antagande om att om du ber om en lektionsplan att du förmodligen vill föreläsa. Lägg därför till några tips om formatet.

Till exempel: Skapa en workshop baserad på Kolbs inlärningscykel

Prompt:

Kan du skriva en lektionsplan till mig i linje med Kolbs inlärningscykel? Börja med "abstrakt konceptualisering". Inkludera några alternativ för diskussionsfrågor per avsnitt.    

Lärandemålen för sessionen är...

Kommentarer till prompten och resultatet

Den här prompten fungerade bra som utgångspunkt, men vissa delar av utdata behövde lite mer arbete innan de var klara. För att göra detta kopierade jag den del jag var missnöjd med till en ny uppmaning i samma konversation och bad Bing att generera ytterligare 5 alternativ.


Den här uppmaningen skulle potentiellt kunna justeras genom att ge den mer kontext om studenterna och institutionen, men verkade fungera ganska bra för mitt sammanhang, förmodligen på grund av att mycket av denna information ingår i ILO:erna. En annan möjlighet, för användning med till exempel workshops, skulle vara att använda anonymiserade fritextdata från ett registreringsformulär - till exempel svaren på frågan "Vad har du för förväntningar på workshopen?" för att skräddarsy den ytterligare.

Prompt:

Generera en alternativ-text för den bifogade bilden i enlighet med riktlinjerna på denna webbsida (https://accessibility.huit.harvard.edu/describe-content-images). Sammanhanget som den här bilden kommer att visas i är ********. Texten ska vara max 255 tecken lång, och jag vill gärna ha versioner på både svenska och engelska

Comment:

Bing Co-Pilot är förvånansvärt bra på att beskriva bilder och kan till och med hantera mer komplexa saker som flödesscheman. I mitt fall var tolkningen av bilden helt korrekt, men det är värt att kontrollera resultatet noggrant. En sak är är anmärkningsvärt är att generativ AI bruka vara dålig på att räkna karaktär eller ord.

Prompt:

Jag är lärare inom [utbildning] på Karolinska Institutet och undervisar studenter på årskurs [nivå]. Du är en medincinpedagogisk expert som ska hjälpa mig formulera flervalsfrågor (MCQ). Frågorna ska vara på solonivå [ange nivå] . Inkludera distraktorer i svarslternativen som är trovärdiga men felaktiga. Skapa exempel och motivera ditt svar med både facit och formativ bedömning. Använd råd om frågekonstruktion t.ex. Vanderbilts sida om MCQ-frågor eller https://medicine.utah.edu/documents/writing-effective-multiple-choice-questions-1pdf

Reflektion:

Denna prompt fungerade faktiskt inte särskilt bra Med EdgeCopilot! Vid en jämförelse med Google Gemini gav en prompten utförligare exempel och mer välmotiverade svar om distraktorers funktion. Man kan tänka sig att även om Co-Pilot har en bra förståelse på vad en flervalsfråga är, det kanske har mindre förståelse för hur en bra flervalsfråga skulle formuleras. Trots en hänvisning till sidor med råd och rekommendationer tog inte Copilot med dessa i svaret. 

Prompt:

Skapa ett filmmanus i tabellformat. Tabellen ska innehålla följande kolumner: Scen, Bildkomposition, Dialog, Voice-over, och Grafik. Filmen ska visa två personer som åker buss när den ena personen plötsligt kollapsar. Tittaren ska lära sig hur man ger första hjälpen och ringer 112. Informationen ska förmedlas med bild, ljud, grafik och text. 

Reflektion:

Att be AI:n strukturera svaret i ett tabellformat skapar ett bra underlag för att arbeta vidare med. Du kan lägga till andra kolumner t.ex: "Lägg till en kolumn Längd" så kommer varje scen att anpassas efter tid. Experimentera med att sätta olika rubriker för kolumnen och se hur manuset utvecklas.

Kontakta oss om du har frågor om hur du kan jobba med prompts som stöd för undervisning, eller förslag på nya användningsområden för promptning.

 

Förutom Microsoft Co-Pilot har Enheten för Undervisning och Lärande provat på ett antal olika generativ AI tjänster. Här är några som vi har provat på och tyckte var intressent. Obs: KI har inget avtal med dessa tjänster angående t.ex licens, personuppgifter eller säkerhet.

 • Midjourney - Generativ AI för bilder som är extremt programerbar och responsiv. UoL har en liten community på Discord som alla KI medarbetare kan vara med i. Kontakta Andrew Maunder för insläpp.
 • Adobe Firefly - En bildgenerator som är särskilt bra på realistiska bilder. Bland annat kan man redigera bilder, utgå ifrån bilder som man laddar upp själv med mer.
 • Teachermatic - Ett intressent exempel på ett paket med lärarverktyg. Resultatet kan vara lite blandat när man vill få ut material på universitetsnivå, men då däremot ge verktyget inspiration för det som är möjligt med språkmodeller

Källor: 

Allprompts, 70 ChatGPT Prompts for Medical Students to Develop Skills, https://allprompts.com/chatgpt-prompts-for-medical-students Hämtad: 2023-04-25

Brand, S, (2023): User’s Guide to the TRACI Prompt Framework for ChatGPT, https://structuredprompt.com/free-traci-users-guide-white-paper Hämtad: 2023-04-25

Eager, B., & Brunton, R. (2023). Prompting Higher Education Towards AI-Augmented Teaching and Learning Practice. Journal of University Teaching & Learning Practice, 20(5).

Heston, T (2023) Prompt Engineering For Students of Medicine and Their Teachers. MegaSimple.com LLC, Las Vegas, NV

Open AI (2023), Prompt Engineering, https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering Hämtad 2023-05-30