Avslutade projekt på UoL

Enheten för Undervisning och lärande samverkar i flertalet pedagogiska projekt tillsammans med intressenter inom Karolinska Institutet och Region Stockholm. Här kan du läsa om några av de avslutade projekt som UoL medverkat i.

Pedagogisk infrastruktur

2023

Digitaliserad undervisning

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ger Enheten för Undervisning och lärande i uppdrag att ta fram råd och rekommendationer kring användande av digitaliserade undervisningsmetoder (DNR: 1-686/2023) inom utbildningen på på grundnivå och avancerad nivå med utgångspunkt i blended learning.

Kontakt: Daniel Rössler Gausel

Projekt DigCompEdu - Stöd för digital kompetens genom självbedömning

Samarbetsprojekt inom ITHU där bl.a. UoL medverkar som syftar på att utforma ett verktyg för självbedömning av digital kompetens och stärkandet av det organisatoriska stödet. Projektet pågår 2023-2024.

Arbetet bygger på Europeiska kommissionens ramverk för digitala kompetenser för lärare (DigCompEdu), inklusive självbedömningsverktyget för användning inom högre utbildning (CheckIn Higher Education)

Kontakt: Marcus Emas, Mats Brenner

Learning Analytics

Syftet med projektet är att kartlägga hur analysdata inom digitala undervisningsverktyg kan användas för att utveckla pedagogik och hur verktygen kan främja lärande på ett effektivt sätt.
Kontakt: Mats Brenner

Lärandemiljö och hybridsalar

Praktisk information och pedagogisk vägledning och tips kring hybridmiljöer och hybridevent. Projektet har som mål att ta fram  instruktioner för hur teknik kan användas i hybridsalar.

Kontakt: Mats Brenner

Pedagogisk utveckling

Utveckling av ”Introduktion till handledning”

Under 2022 har medarbetare från Undervisning och lärande på KI och mediepedagoger från Södersjukhuset uppdaterat innehåll, utseende och det pedagogiska tilltalet i introduktion till handledning. Materialet bygger på det originalmaterial som är framtaget i samverkan med enskilda högskolor och Region Stockholm.

I början av 2023 pilottestas den uppdaterande e-lärandekursen i strategiska grupper, och den ska revideras efter inhämtad återkoppling. Under 2023 kommer kursen att finnas att använda.

Kontakt: Rene Ballnus

Pedagogiska ambassadörer

Målsättningen med projektet är att bana väg för goda exempel, "bästa praxis", relaterad till forskarutbildningskurser, vilket kan gynna hela KI. Workshops och arbetssätt som utvecklats inom ramen för detta initiativ kommer att fungera som inspiration och stöd för lärare inom forskarutbildning på KI och främja framtida pedagogisk utveckling genom att erfarenheter sprids. Mer information: Pedagogical ambassadors in doctoral education.

Kontakt: Gabrielle Paulsson Berne (samordnare), Ingeborg Van Der Ploeg (Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU)

Kursutvecklingsprojekt: Klinisk medicin

Målet är att skapa en bestående och hållbar struktur för att uppdatera och katalogisera kursmaterial på en digital plattform för att upprätthålla och säkerställa en hög kvalité när nya vetenskapliga rön tillkommer liksom uppdateringar av nationella och internationella guidelines.

Kontakt: Ann-Sofie Backman

Kursutvecklingsprojekt: Klinisk farmakologi

Syftet med projektet är att omforma kursen Klinisk farmakologi B3 för ST-läkare till ett upplägg med blended learning och produktion av videoföreläsningar samt skapa en automatiserad process för kursregistrering.

Kontakt: Karolina Nowinski

Kursutvecklingsprojekt: Arbetsterapi

Syftet med projektet är att vidareutveckla pedagogiken grupparbete med specifikt fokus på läraktiviteter och examinationer på campus och i kombination med digitala lösningar samt hur en progression kan utvecklas inom kursen Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, 1AR022.

Kontakt: Anna Brorsson

Kursutvecklingsprojekt: Fysioterapi

Utveckla en pedagogisk modell för blandat lärande samt utforma ändamålsenlig användning av digital teknik för att stödja lärande och undervisning kring praktiska moment. Utveckla former för interaktion: lärare-student i digitala lärmiljöer, studenter emellan,  samt för självstyrt lärande kopplat till undersökningsmetodik och rörelseanalys.

Även utveckla former för att visualisera innehåll och återkoppling kopplat till undersökningsmetodik och rörelseanalys samt former för facilitering, bedömning och återkoppling kopplat till undersökningsmetodik och rörelseanalys.

Kontakt: Marie Halvorsen och Linda Ekenros

Utveckling av Peer-learning guiden på ki.se 2022

Kontakt: Helena Brodin

Utveckling av pedagogik i VIL samverkan med St Görans sjukhus 2021

Kontakt: Veronica Balkefors

Utveckling av pedagogik i VIL samverkan med Södertälje sjukhus 2022

Kontakt: René Ballnus

2021

E-portfolio

Under 2021 har en upphandling av ett e-portfolio system påbörjats. Målet är att skapa möjlighet till såväl uppföljning av progress i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som examination i mer traditionell portföljfunktion.

Kontakt: Wietze de Vries