Pedagogisk kurs - exempelsida

Detta är en exempelsida på hur en kurssida kan se ut.

Titel (sidans titel)
Formativ bedömning - utforma bedömning som stöttar lärande.

Syfte (kan ingå/vara webbsidans ingress)
Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande. 

Kursens innehåll

 • Formativ bedömning och lärande
 • Metoder och förhållningssätt vid formativ bedömning

Kursen baseras på teorier om lärande, återkoppling, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

Kursens lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

 • Reflektera kring grunderna för formativ bedömning och kontextens påverkan på möjligheterna till lärande och utveckling inom det egna ämnesområdet
 • Granska och utveckla aktiviteter för formativ bedömning utifrån principer om konstruktiv återkoppling och lärande.

Arbetsformer

I den pedagogiska grundsyn som kursen bygger på ingår att kursdeltagarna deltar aktivt under kursens samtliga moment.

Olika undervisningsformer och tekniker, även digitala, kommer att användas i kursen. Dessa är också tänkta som modeller för deltagarnas egna undervisnings-/handledningssituationer där formativ bedömning görs.

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 h) och de gemensamma kursträffarna på campus Flemingsberg omfattar cirka hälften av tiden. Utöver detta tillkommer eget arbete, motsvarande cirka fem dagar, för inläsning av litteratur och genomförande av uppgifter. Närvaro på schemabundna dagar är obligatorisk.

Målgrupp och behörighet

Kursen riktar sig till dig som är lärare/handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor), motsvarande till exempel GHP, GHPD eller HPK.

Språk

Svenska men undervisning och redovisningar på engelska förekommer.

Kursdatum

Kursen öppnar i Canvas 29 januari 2024. Instruktioner om förberedande uppgifter och läsning inför första kursträffen finns tillgängliga i Canvas vid kursens öppnande.

Kursträffar:

 • 13 februari
 • 14 februari

Registrering

Anmälan öppnar 15 mars 2025. 

/Ev länk/

Maximalt antal deltagare på kursen är 24 personer. Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och regionanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter. Kursen kan också sökas av medarbetare på KTH och SU (Stockholm trio) i mån av plats.

Bedömning/examination

Examination av kursens lärandemål sker genom att deltagaren:

 • Granskar och vidareutvecklar formativ bedömning för en student eller grupp av studenter och redovisar detta skriftligt.
 • Genomför ”peer assessment” (kamratbedömning och muntlig återkoppling) på ett par andra deltagares examinationsuppgifter.

För att godkännas på kursen krävs:

 • Aktivt deltagande på kursens samtliga moment
 • Godkänd examinationsuppgift som visar att lärandemålen uppnåtts

Instruktioner och bedömningskriterier till examinationsuppgiften tillhandahålles vid kursstart.

Meritering

Kursen räknas som meriterande och godkänns vid ansökan om docentur eller anställning som universitetsadjunkt/universitetslektor vi KI. Kursen ger dock inte högskolepoäng utan motsvarar två veckors högskolestudier.

Efter avslutade studier får godkänd deltagare ett kursintyg. 

Kontakt

Kursansvarig
Kursadministration

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

 • Boud, D. & Molloy, E. (2013) Feedback in Higher and Professional Education: Understanding it and doing it well. Routledge.

Fler förslag till rekommenderad litteratur och övriga resurser kommer att presenteras i kursrummet på Canvas.