Bedömning av pedagogisk excellens

Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet grundar sig på forskning inom högskolepedagogik och medicinsk pedagogik. Här hittar du information om bedömning av pedagogisk excellens utifrån Karolinska Institutets pedagogiska portfölj

Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet grundar sig på forskning inom högskolepedagogik och medicinsk pedagogik. Även mångårig erfarenhet av att bedöma pedagogiska kunskaper och skicklighet, fokusgruppsintervjuer och en pilotstudie inom KI har legat till grund för utformning av kriterierna.

Pedagogisk skicklighet på Karolinska Institutet

  • undervisnings- och handledningsförmåga
  • pedagogiskt utvecklingsarbete
  • pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling
  • samverkan med studenter och kollegor i pedagogiska frågor

I begreppet undervisnings- och handledningsförmåga innefattas: planering, genomförande, examination, bedömning, utvärdering och administration.

Undervisning kan ske på grund-, avancerad och forskningsnivå vid universitet/högskola och/eller vara verksamhetsförlagd. Pedagogiska uppdrag utöver undervisning, till exempel sådant som syftar till att utveckla undervisning och/eller utbildning inom KI är meriterande. Pedagogisk skicklighet omfattar alltså mer än undervisningsskicklighet *, det vill säga att vara pedagogiskt skicklig innebär mer än att vara en bra föreläsare eller handledare.

* Med undervisningsskicklighet menas det som läraren gör i mötet med studenterna; pedagogisk skicklighet innefattar även planering, efterarbete, administration mm och hur pedagogiskt medveten läraren är (se Olsson, 2008).

Aspekter - vad ska bedömas? 

För att det ska vara möjligt att bedöma en persons pedagogiska skicklighet utifrån innehållet i den pedagogiska portföljen utgår bedömaren från fem olika aspekter av pedagogisk skicklighet. Bedömning av enstaka aspekter visar en del av en persons pedagogiska skicklighet. Bedömning av samtliga aspekter förväntas dock visa en samlad bild av en persons pedagogiska skicklighet *.

* Giertz, B (2003) Att bedöma pedagogisk skicklighet - går det? UPI rapport 2, Uppsala universitet.

På Karolinska Institutet har följande aspekter valts för bedömning:

  • pedagogiska kunskaper
  • pedagogiskt arbete
  • reflektion och pedagogisk medvetenhet
  • samverkan och kommunikation med studenter
  • kommunikation med kollegor och det omgivande samhället

Kriterier - hur ska det bedömas?

Det är den samlade bilden av lärarens meriter utifrån aspekterna ovan som bedöms. För att en lärare ska bedömas som excellent räcker det inte att hon/han har lång och omfattande erfarenhet. Det ska också framgå av portföljen hur läraren i sin undervisning/pedagogiska arbete stöttar studenters och bidrar till kollegors lärande utifrån sin pedagogiska skicklighet.

Läraren vars meriter bedöms som excellenta utgår i sin lärarroll från att det är studenten som själv måste lära in och konstruera sin egen kunskap för att lära sig. Lärarens huvudfokus är att på olika sätt stötta studenternas lärande av innehållet/ämnet i den enskilda uppgiften. Det kan yttra sig genom att tillämpa olika undervisningsformer eller anpassa innehåll och struktur till målgruppen. Läraren har erfarenhet av undervisning/pedagogiskt arbete i flera olika sammanhang och har haft olika typer av utbildningsuppdrag/lärarroller.

En pedagogisk medvetenhet

Den excellenta läraren driver också pedagogisk utveckling av större moment, hela kurser och/eller utbildningsprogram och kommunicerar detta med kollegor utanför den egna organisationen. Portföljen genomsyras av en pedagogisk medvetenhet, det vill säga läraren motiverar varför och på vilka grunder olika val i undervisningen/utbildningsplanering är gjorda. Läraren är medveten om och tar hänsyn till i vilket sammanhang undervisningen sker, vilket kan innebära att tydliggöra mål och bedömningskriterier för studenter.

För att bedömas som excellent innebär det att läraren sätter sig in i och tillämpar den forskningsbaserade kunskap som finns om hur utbildning och undervisning planeras, genomförs och utvärderas för att på bästa sätt stödja studenters lärande.

Bedömningsmall

I bedömningsmallen nedan används begreppet studenter, i de fall det är relevant kan studenter ersättas med patienter, deltagare eller doktorander.

Kriterier för excellenta lärare
Aspekt Kriterier för excellenta lärare Uppfyller kriterium enligt vad portföljen visar (1-3)
Kunskaper inom pedagogik (VAD) Har högskolepedagogisk utbildning omfattande mer än 10 veckor. Visar på teoretiska kunskaper och använder pedagogiska begrepp, principer och teorier i sin portfölj på ett adekvat sätt. Visar också hur han/hon kontinuerligt utvecklat sina pedagogiska kunskaper och använder dessa för att utforska sin undervisning/utbildning.
Undervisning/pedagogiskt arbete/pedagogiska uppdrag (HUR) Har lång erfarenhet av undervisning varav flera år på KI. Har undervisat i flera olika sammanhang, varav delar inom grundutbildning. Har erfarenhet av olika typer av pedagogiska uppdrag. Det framgår hur kunskaper om undervisning och lärande används för att främja studenters lärande av ämnet (3) vid: planering, genomförande, bedömning, utvärdering av utbildning/undervisning. Har utvecklat sin undervisning, prövat olika metoder och visar exempel på kreativitet (4) i sitt pedagogiska arbete. Det framgår av portföljen hur de teoretiska kunskaperna används i ett större sammanhang än i den egna undervisningen - hur han/hon har arbetat med pedagogisk utveckling på exempelvis kurs- eller programnivå, för ett utbildningscentra eller forum/kommittéer etc.
Reflektion och pedagogisk medvetenhet (VARFÖR) Reflekterar både över vad som var bra/mindre bra i pedagogiskt sammanhang (utbildning/undervisning) och varför men också över egna ställningstaganden och val. Reflektionen utgår från konkreta situationer där studenternas lärande av ämnet/innehållet och undervisningens villkor utifrån olika givna sammanhang sätts i relation till forskning och beprövad erfarenhet inom lärande och undervisning på högskolenivå.
Samverkan och kommunikation med studenter i pedagogiska/utbildningsfrågor Söker aktivt studenters synpunkter om undervisning och deras lärande. Reflekterar över och beaktar studenternas synpunkter vid utveckling av undervisning. Arbetar för att tydliggöra syfte, mål och bedömningsgrunder för studenter. Visar hur studenter involverats i utvärderings- och utvecklingsarbete.
Kommunikation och samverkan med kollegor och det omgivande samhället Diskuterar och/eller samarbetar regelbundet med kollegor i pedagogiska frågor. Driver och initierar pedagogiska diskussioner eller pedagogiska projekt. Engagerar sig i pedagogisk utveckling på programnivå eller över programgränser. Presenterar egen pedagogisk utveckling eller forskning på konferenser och liknande. Meriterande är publikationer i högskole-/medicinpedagogisk litteratur och presentationer på pedagogiska konferenser.
SP
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-06-28