Informationskompetens

Informationskompetens är att veta när och varför man behöver information, var man kan hitta den och hur man kan utvärdera, använda samt att kommunicera informationen på ett kritiskt, kreativt och etiskt riktigt sätt.

Enligt Högskolelagen ska utbildning på grundnivå, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (SFS 2009:1037).

KI refererar till dessa förmågor i termer av informationskompetens. Informationskompetens är att veta när och varför man behöver information, var man kan hitta den och hur man kan utvärdera, använda samt att kommunicera informationen på ett kritiskt, kreativt och etiskt riktigt sätt.

Kriterier för informationskompetens

Vid KI ska studenter på grundnivå och/eller avancerad nivå efter genomgången utbildning kunna:

  • identifiera vad som kännetecknar vetenskaplig information samt beskriva hur olika kunskapskällor värderas
  • förklara hur vetenskaplig information inom huvudområdet är organiserat och hur den kan sökas
  • beskriva hur vetenskaplig och upphovsrättsskyddad information används på ett juridiskt korrekt sätt
  • förklara vad som kännetecknar vetenskapligt skrivande och hur man undviker plagiering
  • visa hur referenser används i vetenskaplig text
  • visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen och exemplifiera hur information utbyts med personer utan specialkunskaper inom området (t ex genom att vägleda patienter i det medicinska informationsutbudet)
  • relatera effektiv informationshantering till livslångt lärande.

Ovanstående kriterier beskriver en generisk miniminivå som vid behov bör kompletteras ytterligare.

Utbildning i informationskompetens bedrivs av institution inom program och/eller inom ramarna för Universitetsbibliotekets stödverksamhet.

Kriterierna gällande informationskompetens inom KI:s utbildningsprogram är fastställda av styrelsen för utbildning 2013-12-18, dnr 1-670/2013.

PM
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2024-04-10