Projekt: Strategi för beslut gällande för rekrytering till KI:s utbildningar

Projektet ska ta fram en strategi för beslut gällande rekrytering till KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå. Syftet med strategin är att KI ska fortsätta attrahera studiemotiverade studenter, bibehålla hög genomströmning och bredda rekryteringen. Projektet pågår fram till maj 2025.

Uppdrag i verksamhetsplan

I verksamhetsplan 2024 för avdelningen för Utbildning- och forskarutbildningsstöd finns uppdraget att ta fram en strategi för beslut gällande rekrytering till KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå. Uppdraget genomförs i projektform och pågår fram till maj 2025.

Rektor Annika Östman Wernerson vid en examenshögtid
Examenshögtid vid Karolinska Institutet Foto: Liza Simonsson

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta fram en strategi för beslut gällande rekrytering till KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå. Syftet med strategin är att KI ska fortsätta attrahera studiemotiverade studenter, bibehålla hög genomströmning och bredda rekryteringen. I förlängningen ska strategin bidra till samhällets behov av en stärkt kompetensförsörjning inom medicin, hälsa och vård. 

Projektet syftar även till att sätta en grund för ett systematiskt arbetssätt där rekryteringsarbetet följs upp, analyseras och förankras kontinuerligt. Strategin ska vägleda medarbetare som arbetar med rekrytering och antagning samt ge stöd vid prioritering av rekryteringsinsatser.

 • Attrahera studenter, med hög studiemotivation och goda förkunskaper, till alla KI:s utbildningsprogram och fristående kurser
 • Bredda rekryteringen från underrepresenterade grupper
 • Rekrytera studenter med god geografisk spridning för att öka kvalitén och relevansen på utbildningen för att ge studenter stärkta förutsättningar att tränas i globalt medborgarskap
 • Stödja presumtiva studenter att göra välinformerade val, och därigenom minska studieavhopp
 • Bibehålla hög genomströmning
 • Effektivare användning av KI:s resurser
 • Tydligare prioritering av resurser vid särskilda rekryteringsbehov
 • Högre kvalité i rekryteringsarbetet genom att systematiskt följa upp och analysera arbetetet
 • Närmare samarbete mellan utbildnings- och programnämnd och verksamhetsstödet i frågor som rör rekrytering och antagning
 • Kartläggning och nulägesanalys som omfattar söktryck, studentpopulationen, genomströmning, antagning och urval, organisation av arbetet, styrdokument, stipendier som ett medel för rekrytering av studieavgiftsstudenter, samt identifiering av omvärldsfaktorer som kan påverka KI:s rekrytering av studenter framåt
 • Strategi för beslut som omfattar övergripande mål, långsiktiga strategiska vägval och ett systematiskt arbetssätt

Övergripande tidsplan

Översiktlig tidsplan
Maj 2024 Fastställa projektplan
Maj-oktober 2024 Kartlägga och samla in underlag
November-januari 2024 Analysera och arbeta fram strategiutkast
Februari-mars 2025 Förankra strategiutkast genom remissrunda
April 2025 Besluta om strategin
Maj 2025 Avsluta projektet

Frågor och svar

Projektgruppen kommer att intervjua många olika referenspersoner för att få in en bredd av perspektiv, från både utbildningsorganisationen och det gemensamma verksamhetsstödet. Alla PD/GUA kommer att få en fråga om att delta som referensperson. 

Om du är intresserad att bidra du välkommen att kontakta projektledare Sara Gunningberg.

Strategin omfattar all utbildning på grund- och avancerad nivå, med andra ord nybörjarprogram, påbyggnadsprogram, globala bachelor- och masterprogram och fristående kurser. Strategin omfattar inte utbildning på forskarnivå eller uppdragsutbildning. 

En strategi visar riktning på lång sikt och anger övergripande mål samt strategiska vägval och viktiga förutsättningar som krävs för att nå dit. 

Efter strategin kommer handlingsplaner att tas fram som konkretiserar ett område i strategin och anger konkret vad som ska göras, av vem, när och hur arbetet följs upp. 

Kontakt

Profile image

Sara Gunningberg

Projektledare
SG
Innehållsgranskare:
Sara Gunningberg
2024-06-13