Utbetalning av CSTP-medel

CSTP-medel är ett ramanslag för delfinansiering (utfyllnad till lönemedel) av doktorander vid KI. Utbetalningar görs till aktuell institution. Maximalt utbetalas fyra årsbelopp.

CSTP-anslaget

Från och med 1 juli 2016 försvann utbildningsbidraget (UBB) som försörjningsform. Därmed påverkas nivån på ramanslaget för CSTP. Från och med januari 2016 finns två olika beloppsnivåer som ligger till grund för utbetalningar under hela doktorandtiden:

  • Ett belopp beräknat enligt den gamla principen (ett år UBB och tre år doktorandanställning) till de som påbörjar utbildning på forskarnivå senast i december 2015. Årsbeloppet enligt denna princip uppgår till 326 000 kronor 2022.
  • Ett belopp beräknat enligt den nya principen (fyra års doktorandanställning) till de som påbörjar utbildning på forskarnivå fr.o.m. januari 2016. Detta belopp förutsätter att doktoranden inte försörjs med UBB utan anställs från dag 1 (även under VT 2016). Årsbeloppet enligt denna nya princip uppgår till 355 000 kronor för år 2022.

Förutsättning för utbetalning

Beslut om tilldelning av CSTP-medel fattas av kommittén för forskarutbildning. Beslut gäller under förutsättning att:

  • Personen som blir utsedd antas till forskarutbildning vid KI, med doktorsexamen som mål, inom ett år efter att beslut om tilldelning meddelats
  • Forskarutbildning planeras enligt inlämnad ansökan och följer gällande regelverk för forskarutbildning vid KI

Utbetalning av CSTP-medel

Utbetalningen av CSTP-medel för år 1 sker mot rekvisition medan resterande års utbetalningar (år 2-4) lyfts in i den ordinarie resursfördelningen och, med automatik, betalas ut i tolftedelar.

Första årsbeloppet betalas ut efter att antagningsbevis för utbildning på forskarnivå skickats till ansvarig handläggare för CSTP-medel (se Kontakt till höger).

För utbetalning av det första året – observera regeln kring den så kallade brytpunkten: För rekvisitioner som inkommer till ansvarig handläggare under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas, via överföringsuppdrag till institution, ett helårsbelopp för innevarande kalenderår. För rekvisitioner som inkommer under perioden 1 juli - 31 december görs ingen utbetalning innevarande år utan medel betalas ut via ordinarie resursfördelning under närmast följande kalenderår.

Krav för utbetalning år 2 till 4

Kontroller av doktorandernas progress utförs av Universitetsförvaltningen.

  • Inför utbetalningen av år två kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad.
  • För att den tredje utbetalningen ska genomföras krävs dels att halvtidskontrollen har rapporterats i LADOK, dels att läkar-, tandläkar- logoped- eller psykologexamen har avlagts. Registerutdrag ur LADOK om halvtidskontroll (alternativt avlagd licentiatexamen) samt Kopia på examensbevis ska skickas in till handläggare för CSTP. OBS! För att den tredje utbetalningen ska genomföras under närmast följande kalenderår, krävs dels att halvtidskontrollen finns registrerad i LADOK, dels att kopia på examensbevis har skickats in enligt ovan senast den 15 december.
  • Inför utbetalningen av det fjärde och sista årsbeloppet kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad och inte har disputerat. I normalfallet får kvarvarande medel användas till och med sex månader efter disputation.

OBS! I de fall doktoranden disputerar inom kortare tid än fyra år, eller av någon annan anledning avslutar sina forskarstudier, åligger det huvudhandledaren att snarast meddela detta till CSTP-handläggare och CSTP-styrgrupp.

Tilldelning av andra fakultetsmedel

En huvudsökande som också söker och tilldelas ett liknande finansieringsstöd för projektet via, t.ex. Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV), KID (KI Delfinansiering) eller liknande, får inte erhålla två sådana finansieringsstöd för samma projekt utan måste välja finansieringskälla.

För frågor angående utbetalningar, kontakta: controllers vid fakultetskansliet och externa relationer.

Hur man fyller i rekvisitionsblanketten:

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.
Rekvisition avser: Välj Doktorand inom CSTP och därefter institution
Medel rekvireras för: Ange namnet på huvudhandledaren som tilldelats medel och doktoranden som antagits till forskarutbildning/CSTP-projekt, samt utlysningens diarienummer, dvs. utlysningsterminen då CSTP-medel beviljades.
Projekt: Ange projektet medlen ska betalas ut till.
Verifikationstext: Skriv institutionsbeteckning, namn på huvudhandledare och doktorand samt CSTP-medel (t.ex. C1, Lisa Nilsson, Sven Karlsson, CSTP-medel).
Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.
Den undre delen av blanketten fylls i av ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

Rekvisitionsblanketten skickas via e-post till ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

Rekvisitionsblankett

Kontakt

Kia Olsson

Handläggare
08-524 863 33