Skip to main content

Strategi 2030 - det här händer nu

Den framväxande strategin har presenterats och diskuterats med interna och externa intressenter. En allt mer intensiv dialog inom universitetet kring övergripande mål och strategiska vägval har gett ett gott resultat.

I diskussionerna har värdefulla synpunkter framkommit som bidragit till att stärka färdriktningen mot de övergripande målen. Processen ska säkerställa att strategin tillgodoser kärnverksamhetens behov och inspirerar.

Strategiska vägval

Vägvalet ”det banbrytande universitetet” är nytillkommet. Det banbrytande universitetet ska identifiera och kraftsamla kring de insatser som behövs för att KI:s forskning och utbildning även i framtiden ska bryta ny mark och att KI som universitet ska vidareutvecklas. Vägvalet omfattar sådant som fri forskning och universitetets autonomi samt möjligheter för forskare och studenter att följa sina egna idéer och utveckla sin potential till fullo.

Vägvalet ”det globala universitetet” stärker att KI ska driva sin verksamhet i allt högre grad oberoende av nationella gränser. Genom att samarbeta internationellt får vi tillgång till en mångfald av viktiga erfarenheter, kunskaper och förhållanden. I ömsesidiga internationella samarbeten kan kreativitet och förutsättningar för samskapande uppstå. Genombrott krävs för att lösa kritiska framtidsfrågor inom global hälsa. Här kan såväl grundforskning som lösningsorienterad forskning både bidra och dra nytta. De globala utmaningarna löses i det lokala sammanhanget. Det globala universitetet förstärker alla människors lika värde.

Vägvalet ”det samverkande universitetet” betyder att KI ska stärka engagemanget för sin omvärld, men även skapa de bästa förutsättningarna för internt samarbete. Det samverkande universitetet tar sig bland annat uttryck i ett nära partnerskap med hälso- och sjukvården och samverkan med andra universitetet och kunskapsorganisationer, näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer. Perspektivet ska vara globalt, nationellt och lokalt. Implementering genom bland annat innovation är central. Som ett universitet med en fakultet är det särskilt angeläget att samverka med universitet som är komplementära. Internt samarbete och samspel mellan lärare och studenter, och mellan olika delar av universitetet som bidrar till att utveckla forskning, utbildning och verksamhetsstöd är centralt.

Vägvalen ska vila på en långsiktigt hållbar plattform av kvalitetssäkrade och transparenta processer. Plattformen rymmer en välformulerad och känd värdegrund, och ett starkt, känt och väl profilerat varumärke. Plattformen rymmer också väl kända processer som omfattar en långsiktig budget, effektivt lokalutnyttjande och ett väl fungerande verksamhetsstöd. Det som vi kallar för det väl fungerande lärosätet.

Tidplan från december 2018 – februari 2019

December - januari

 • Förslag till reviderad varumärkesstrategi och inledande insatser för en gemensam organisationskultur levereras.
 • Förslag till Strategi 2030 stäms av och förankras internt med medarbetare och studenter.
 • Förslag till Strategi 2030 förankras med externa intressenter.

Februari 2019

Strategi 2030 föredras för Konsitoriet vid möte 20 februari. Insatser vidareutvecklas för KI:s övergripande verksamhetsplan under våren. Process för verksamhetsplaneringsarbetet håller på att preciseras. Ambitionen är att det ska finnas gott om tid för institutionerna och avdelningarna att arbeta med sina respektive perspektiv när strukturen väl är satt.

Ansvar och roller inom strategiarbetet

Arbetet fortsätter med att formulera, kvalitetssäkra och förankra Strategi 2030 inför beslut. För att vidareutveckla strategins olika delar kommer såväl den befintliga som den nya ledningsorganisationen för KI att engageras utifrån sina respektive ansvarsområden. Det kvalitetssäkrar helheten och de enskilda delarna av strategin, och skapar en tydlig koppling till befintlig verksamhet. Det ökar möjligheterna till ett effektivt genomförande av strategin med en hög kvalitet på insatserna.

 • Konsistoriet
  Konsistoriet beslutar om Strategi 2030.
 • KI:s operativa ledning
  Rektor Ole Petter Ottersen tillsammans med KI:s operativa ledning Prorektor Karin Dahlman Wright och Universitetsdirektör Per Bengtsson är övergripande ansvarig för strategiarbetet och – efter konsistoriets beslut – för att genomföra Strategi 2030. Ledningen stöds av interna experter/referenspersoner.
 • Vicerektorer
  De nyligen tillsatta vicerektorerna för forskning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive utbildning på forskarnivå samt nuvarande dekan för forskarutbildning kommer att ha ett särskilt engagemang för att i dialog med universitetsledningen utforma de övergripande målen för kärnverksamheten.
 • Arbetsgrupp för värdegrund
  Rektor har beslutat om en särskild arbetsgrupp som ska revidera KI:s värdegrund respektive varumärkesplattform.
 • Dekaner
  Dekanerna i den nya ledningsorganisationen kommer framför allt att ha ett särskilt engagemang i arbetet med värdegrund och övergripande verksamhetsplan.
 • Administrativt stöd
  Strategiarbetet ges administrativt stöd från universitetsförvaltningen.

Maria Lönn, samordnare

Albin Gaunt, bitr. samordnare