Riktlinjer om mutor

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning i bedömningen om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet för att förebygga korruption. Riktlinjerna vänder sig till alla anställda och uppdragstagare vid KI.

 • Diarienummer: 1-110/2020
 • Dnr föreg. version: 5-519/0801
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Universitetsdirektören
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
 • Beredning med: Juridiska avdelningen och HRavdelningen
 • Revidering med avseende på: Ändrad brottsrubricering av mutbrottet och en allmän översyn
  för att skapa mer tydlighet.

Sammanfattning av riktlinjerna

Anställda vid Karolinska Institutet (KI) ansvarar för att i sin handläggning av ärenden, sitt beslutsfattande och i sitt faktiska handlande att vara sakliga och opartiska. Allmänheten ska kunna lita på att verksamheten inte påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. Regler om tagande och givande av muta syftar till att upprätthålla förtroendet för de anställdas opartiskhet. Reglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, men domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i offentlig sektor. Det är straffbart att ta emot eller begära ersättning för en åtgärd i tjänsten som objektivt sett kan utgöra en muta. KI är skyldigt att anmäla ett sådant agerande till åtal. Ingen anställd eller uppdragstagare vid KI kan med befriande verkan acceptera en förmån som objektivt sett kan utgöra muta. Straffansvaret ligger hos den som tagit emot mutan.

Riktlinjerna i sin helhet