Riktlinjer för visselblåsarfunktion

Riktlinjerna vänder sig i första hand till de medarbetare som ska hantera
visselblåsarfunktionen vid KI som ett stöd i hanteringen av inkomna rapporter.

  • Diarienummer: 1-669/2022
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Juridiska enheten, enheten arkiv och registratur, säkerhetsenheten
  • Revidering med avseende på: Nytt styrdokument n, enheten arkiv och registratur m a a lagen (2021:890) om skydd för
    personer som rapporterar om missförhållanden

Sammanfattning av riktlinjerna

Chefsjuristen och en jurist utsedd av chefsjuristen vid juridiska avdelningen svarar för KI:s visselblåsarfunktion. I den funktionen har medarbetarna en självständig och oberoende ställning att agera fritt på KI:s vägnar genom att ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, följa upp det som rapporterats genom att inleda och avsluta utredningar, formulera slutsatser från uppföljningen av behöriga beslutsfattare vid KI och att lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. Visselblåsarfunktionen ska rapportera slutsatser till universitetsdirektören och till den organisatoriska enhet inom KI som har att vidta åtgärder.

Riktlinjerna i sin helhet