Riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter

Dessa riktlinjer syftar till att
- säkerställa en skyndsam och rättssäker handläggning av ärenden som rör oegentligheter i universitetets verksamhet,
- skapa goda förutsättningar att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas,
- skapa klarhet rörande ansvarsförhållande vid misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

  • Diarienummer: 1-477/2017
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Gemensamt verksamhetsstöd

Sammanfattning av riktlinjerna

Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet) ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. I detta ingår att säkerställa en god intern styrning och kontroll, och att upprätta rutiner och handlingsplaner för att upptäcka och begränsa konsekvenserna av otillbörlig påverkan och brottslighet. Karolinska Institutet (KI) accepterar inte någon form av handlingar eller beteenden som kan skada KI, studenter, anställda eller tredje man. Det är allas ansvar att agera och påtala misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Dessa riktlinjer syftar till att

  • säkerställa en skyndsam och rättssäker handläggning av ärenden som rör oegentligheter i universitetets verksamhet
  • skapa goda förutsättningar att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas
  • skapa klarhet rörande ansvarsförhållande vid misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Enligt lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden är den som på befogad grund larmar om oegentligheter eller andra missförhållanden skyddad mot repressalier från arbetsgivaren. KI:s operativa ledning och ansvarig prefekt ansvarar för att det finns ett fullgott skydd mot repressalier för den som larmat. Med prefekt avses i detta sammanhang även cheferna för gemensamt verksamhetsstöd, Karolinska Universitetsbiblioteket, Komparativ medicin samt övriga befattningshavare som har ett operativt ansvar och är direkt underställda rektor.

Riktlinjerna i sin helhet