Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå

Enligt högskoleförordningen ska det för varje kurs finnas en kursplan. Kursplanen är en föreskrift som enligt HF ska ange kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

 • Diarienummer: 1-625/2022
 • Dnr föreg. version: 1-263/2019
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Dokumenttyp: Anvisningar
 • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
 • Beredning med: Utbildningsnämnder, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Medicinska ƒöreningen
 • Revidering med avseende på: Anvisningarna är ett nytt styrdokument som ersätter Riktlinjer
  för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI)I, dnr 1-263/2019

Sammanfattning av anvisningarna

SUHF har fastställt rekommendationer om vad som ytterligare bör ingå i en kursplan för att bland annat underlätta studenternas möjlighet till rörlighet mellan landets lärosäten. Kursplaner ska skrivas i och beslut dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma. Utbildnings- och programnämnder får besluta om enskilda regler och standardskrivningar som gäller för deras berörda kurser och program. Kursplaner fastställs av utbildningsnämnd eller programnämnd. Vilka kursplaner en nämnd har rätt att besluta om regleras i Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Datum för när en kursplan ska vara fastställd eller reviderad varierar för olika typer av kurser. Datum anslås årligen på inne i utbildningsdatabasen Selma.

Anvisningarna i sin helhet