Förändringar i utlänningslagen

Förändringarna i den svenska migrationslagstiftningen 2021 innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.
Ny bedöm­ning av försörj­nings­krav vid ansökan om perma­nent uppe­hålls­till­stånd 2024.

Nya särskilda krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd (PUT)

Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd innebär att man måste

  • uppfylla kraven för fortsatt uppehållstillstånd
  • ha bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige - doktorander och forskare fyra år under de senaste sju åren (ingen förändring)
  • kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag (gäller den som har fyllt 18 år) - Nytt krav
  • leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år)

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kommer att komma i framtiden, men vi vet inte när detta införs. 

Krav på försörjning för permanent uppehållstillstånd (PUT)

Lagen säger att förmågan att försörja sig själv måste vara av en viss varaktighet. Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning från den dag som ansökan prövas

Man får räkna inkomster från ett eller flera deltidsarbeten och föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att man har en pågående anställning och föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.

Inkomster från bl a en familjemedlem, förmögenhet eller avkastning från kapital, arbetslöshetsförsäkring (A-kassa), olika former av bidrag eller stipendium räknas inte.

Inkomsten måste täcka boendekostnader och det så kallade normalbeloppet (för 2024 är 6 090 kronor/mån för en ensamstående vuxen, högre vid medföljande).

Tidsbegränsade uppehållstillstånd t ex för doktorandstudier och forskning har andra försörjningskrav. 

Om man inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd (PUT)

Om man inte kan få PUT och det finns skäl att istället förlänga uppehållstillstånd för doktorandstudier så prövar Migrationsverket det utan att den sökande måste begära det. Finns det inget som visar att det finns andra skäl för tillstånd har Migrationsverket inte en utredningsskyldighet gällande eventuella övriga skäl.

Om man inte har ett nytt arbete direkt efter disputation eller forskningsprojekt, kan ett alternativ vara att ansöka om uppehållstillstånd efter slutförda studier eller slutförd forskning för att stanna kvar i Sverige i 12 månader och att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här. Observera dock att särskilda krav gäller för detta, exempelvis vad gäller att man ska kunna försörja sig under sin vistelse. Vidare är det viktigt att påpeka att man med ett sådant tillstånd ytterligare kan förlänga sin vistelse i Sverige relativt lätt genom att få ett arbete och ansöka om arbetstillstånd inifrån landet, men om man vill fortsätta sin forskarkarriär så kan man inte få ett forskningstillstånd efter att man har haft ett ”jobbsökartillstånd efter avslutad forskning/ studier” utan att lämna landet. Jobbsökartillståndet kan inte förlängas.

Ett alternativ kan vara att ansöka om ställ­ning som varak­tigt bosatt om man har bott i Sverige i fem år utan avbrott. Den som har beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige får ett permanent uppehållstillstånd automatiskt. Observera att om man har haft uppehållstillstånd i Sverige för studier på grund eller avancerad nivå, för besök eller jobbsökartillstånd, får man inte räkna med den tiden. Försörjningskrav.  

Statusbyte

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan man befinner sig utanför Sverige, annars kan ansökan komma att avslås. I vissa fall har man möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan man befinner sig i Sverige med ett annat giltigt uppehållstillstånd. Se Guide för status­byte inifrån Sverige. Se även Kan man ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna Sverige?

Familj

Varje sökande måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd automatiskt därför att en familjemedlem får det. Se mer information för arbets­ta­gare, egen före­ta­gare eller dokto­rand med medsö­kande familj

Utländska forskare som får barn i Sverige 

Enligt utlänningslagen ska en forskares familjemedlem ha ansökt om uppehållstillstånd före inresa till Sverige, vilket anges i kapitel 5b, 20 §. Utländska forskare som får barn i Sverige måste resa till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd för barnet.

Universitetsläraren 3 feb 2022: Forskare tvingas utomlands för nyfödda barns uppehållstillstånd

Centrum för rättvisa 2022-2023: Chaitanya Tellapragadas dotter mot Migrationsverket

I media

University World News 12 January 2024 Court overturns self-support rule for permanent residence

University World News 27 mars 2023: Fears persist over impact of immigration rules on academia

University World News 03 feb 2023: Will a ‘hostile’ immigration climate deter global scholars?

SULF 6 dec 2022:  Tio punkter för att lösa problemen med migrationslagstiftningen 

University World News 25 okt 2022: New migration policies raise concerns over foreign students 

University World News 12 maj 2022: Migration law – One of many hurdles to a research career

University World News 09 feb 2022: Academics protest against ‘fatal’ changes to Aliens Act 

SUHF: Skrivelse från SUHF rörande nya krav för att få permanent uppehållstillstånd 2021-12-07 med bilagor

Mer information

Migrationsverket: Perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dokto­rander

Migrationsverket: Begäran om att avgöra ärende

Migrationsverket: Om du vill över­klaga

SULF: Permanent uppehållstillstånd