Om uppehållstillstånd och visum

Lathund för administration kring visum och uppehållstillstånd.

Om visum och tillstånd för icke-EU medborgare
Vistelse Forskare Doktorand Lärare** Gästdoktorand T/A tjänst
Upp till tre månader visum visum visum visum *
Längre än tre månader UT för forskare UT för studier AT UT för besök AT
Jobbsökartillstånd UT efter forskning UT efter studier

 

EU/EES-medborgare

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare i Schweiz och varaktigt bosatta i annat EU land kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader.

Visum

För vistelse som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder ha visum, se Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige. Undantag bl a Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Brasilien. Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver på Swedenabroad.com.

Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst 90 dagar per halvår. Den som varit 90 dagar inom Schengenområdet måste vara utanför Schengen i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum. Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor för vistelser på maximalt 90 dagar per halvår under en period på maximalt 5 år.

*Personer på turistvisum i Sverige får allmänt inte arbeta, men gästforskare eller lärare inom högre utbildning som ska delta i forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet i sammanlagt högst tre månader under en period av tolv månader är ett undantag från kravet på arbetstillstånd.

Man kan inte stanna kvar i Sverige och ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna landet.

Tredjelandsmedborgare med tillstånd i ett annat EU-land

Uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land

 • uppdrag högst 180 dagar under en period av 360 dagar i Sverige: inget uppehållstillstånd i Sverige behövs 
 • uppdrag längre än 180 dagar i Sverige inom projekt i ett annat EU-land: kan ansöka om uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse efter inresan, men kan börja arbeta direkt
 • nytt projekt/ ny anställning i Sverige: uppehållstillstånd för forskning i Sverige måste vara klart innan resan till Sverige 

Permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land

 • uppdrag högst 90 dagar: inget uppehållstillstånd i Sverige behövs 
 • nytt projekt i Sverige: uppehållstillstånd för forskning i Sverige måste vara klart innan resan till Sverige 

Ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land

Uppehållstillstånd för forskare

En forskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är inbjuden av ett svenskt lärosäte att forska i Sverige. Grupper vid KI som omfattas av lagen är i stort sett alla som deltar i forskningsprojekt t ex postdoc, forskare, professor, oavsett finansieringsform.

Genom mottagningsavtal bekräftas att gästforskaren under varje månad av sin vistelse i landet har tillgång till medel för sitt uppehälle som minst uppgår till det belopp som Vetenskapsrådet föreskriver (f.n. 9 700 kr). Mottagningsavtalet utgör underlag för gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket. 

Stipendiater:  postdoktorer som vistats i Sverige kortare tid än 1 år och inte tilldelats ett svenskt personnummer omfattas av FUB försäkring. De som har varit bosatta i Sverige under längre tid än 1 år och erhållit svenskt personnummer omfattas av Kammarkollegiets arbetsskadeförsäkring, ”Särskilt personskadeskydd”, SPS. 

Vid vistelse under högst ett år behöver forskaren bifoga intyg om sjukförsäkring (FUB - inte sjukförsäkring ovan). Intygsmall finns längst ner på Försäkringar.

Forskare är undantagna kravet på arbetstillstånd så om man ansöker om förlängning innan det nuvarande tillstånd går ut har man rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. 

Antagna doktorander i Sverige räknas inte som gästforskare utan studerande. 

Arbetstillstånd (AT)

När du ska anställa någon (**lärare som forskar max 50% eller teknisk-administrativ personal; ej forskare) från ett land utanför EU, ska du som arbetsgivare:

 • annonsera ut tjänsten under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank (vid nyrekrytering)
 • ha tecknat ett anställningsavtal med arbetstagaren, underskrivet av båda parter. Observera aktuellt försörjningskrav
 • lämna information om anställningen och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • slutföra arbetsgivarens del av ansökan

Anställda omfattas av försäkringar enligt följande:

 • Sjukförsäkring: sjuklön dag 1-14 enligt kollektivavtal
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada: PSA via AFA
 • Livförsäkring: TGL via SPV
 • Tjänstepensionsförsäkring: SPV

Den anställda ansöker om arbetstillstånd. Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i beslutet, efter 24 månader för det yrke.

Tänk på att om den anställda har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker om förlängning innan det nuvarande tillstånd går ut har man rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. 

Att ha någon anställd som inte har föreskrivet tillstånd för ändamålet är brott mot utlänningslagen. 

Personer som har ansökt om förlängning av arbetstillstånd och behöver göra en tjänsteresa utanför Sverige under tiden som ansökan handläggs, har möjlighet att ansöka om visum, så kallad D-visering. Gäller inte studerande, doktorander och forskare.

Uppehållstillstånd för studier

Den som är antagen till studier i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan personen reser in i Sverige. Se Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier.

Doktoranden bör ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla, men tidigast sex månader innan. Se Checklistor för studieintyg - förlängningsansökan.

Efter slutförda studier kan man ansöka om 12-månaders uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag. Se nedan jobbsökartillstånd.

Uppehållstillstånd för besök (studier eller forskning)

Om personen är inbjuden för att studera eller forska i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land ska man ansöka om ett uppehållstillstånd för besök (beslutsklass O). Universitetet i Sverige får inte ge någon ersättning till personen dvs. tillståndet går inte att kombinera med anställning. Däremot kan det vara skäligt att universitetet i Sverige kan täcka upp med ytterligare medel. Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år (går inte att förlänga), men oftast högst sex månader. T ex gästdoktorand, Erasmus+ praktikant.

Jobbsökartillstånd

Forskare och högskolestudenter kan ansöka om uppehållstillstånd för att stanna kvar i Sverige i 12 månader efter slutförd forskning eller slutförda studier för att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här.

Observera att det blir statusbyte om man blir antagen till forskarutbildning eller får jobb inom forskning! För att få nytt uppehållstillstånd för doktorandstudier eller forskning måste man resa ut ur Sverige, se Kan man ansöka om uppe­hålls­till­stånd utan att lämna Sverige?

Uppehållstillståndskort

Alla som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort som är ett bevis på att man har tillstånd att vara i Sverige. Kortet har ett datachip som innehåller fingeravtryck och foto. En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulatet. Om personen kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige eller befinner sig i Sverige och har ansökt om förlängning, ska han eller hon lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Personer som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Personer som har haft uppehållstillstånd för forskning i fyra år kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

För att få ställning som varaktigt bosatt i Sverige (long-term resident permit) ska man ha varit bosatt i Sverige med uppehållstillstånd utan avbrott de senaste fem åren när ansökan lämnas in.

Medborgarskap

När man bott i Sverige en viss tid och uppfyller övriga krav kan man ansöka om att bli svensk medborgare.

Förslag på nya regler fr o m 1 jan 2025, se Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2024-07-09