Föreskrifter och anvisningar för anknytning

Anvisningarna anger hur handläggningen ska gå till i samband med att anknytning till KI sker.

  • Diarienummer: 1-683/2019
  • Dnr föreg. version: 1-678/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m 2019-10-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Rektor, universitetsdirektör

Sammanfattning av föreskrifterna

Dessa föreskrifter gäller för personer som inte är anställda vid Karolinska Institutet (KI), men som deltar i verksamheten vid KI inom ramen för anställningen hos en annan arbetsgivare. Föreskrifterna gäller även för personer som erhåller stipendier som postdoktor eller som har annan huvudsaklig försörjning. För stipendiater gäller särskilda regler utöver dessa. I förekommande fall redovisas immaterialrättsliga frågor i särskilda regler för näringslivssamverkan.

För att en person ska kunna delta i verksamheten vid KI inom ramen för sin anställning hos annan arbetsgivare, genom stipendier eller genom annan huvudsaklig försörjning behövs tillgång till olika typer av IT-system eller andra resurser vid KI. Behovet varierar med hänsyn till uppdragets innehåll och natur. Tillgång till dessa resurser ges genom en s.k. anknytning. Att vara anknuten vid KI utgör inte någon anställning, syssla, titel eller befattning utan är endast en administrativ åtgärd för att ge tillgång till sådana resurser vid KI som är nödvändiga för syftet med personens deltagande i verksamheten. Det föreligger eller uppkommer inte något anställningsförhållande mellan KI och en anknuten, varför denne vanligtvis saknar det tjänsteansvar som annars följer en anställning som tjänsteman i den offentliga sektorn. En anknuten får därför exempelvis inte ansvara för myndighetsutövning.

Föreskrifterna i sin helhet