Projektet Ladoks utbildningsplanering

Under 2024 inför vi Ladoks utbildningsplanering på KI. Utbildningsplaneringen ska användas för att hantera kursplaner, utbildningsplaner samt kurs- och programutbud på grundnivå och avancerad nivå.
Utbildningsplaneringen ersätter utbildningsdatabasen Selma som används till detta idag.
Här hittar du övergripande information om införandeprojektet. Vid sidan av den kommer riktad information av ges till alla som påverkas av systembytet inför övergången.

Införandeprojektets syfte och mål

Syftet med bytet av system från utbildningsdatabasen Selma till Ladoks utbildningsplanering är: 

 • att bidra till en ökad resurseffektivitet på sektorsnivå, eftersom alla lärosäten som använder Ladok kan utnyttja samma stöd, istället för lokala lösningar
 • att samla fler av de utbildningsadministrativa processerna i Ladok för att ge våra användare färre system att jobba i 
 • att erbjuda användarna ett mer modernt och lärosätesanpassat gränssnitt att jobba i
 • att modernisera teknik och gränssnitt för vår webbvisning av utbildningsinformationen
 • att få en mer sammanhållen it-park att förvalta

Målet med projektet är att genomföra systembytet så att alla aktiviteter som idag görs i utbildningsdatabasen Selma från och med januari 2025 görs i Ladoks utbildningsplanering istället.

Övergripande innebär det att vi inom projektet fram till dess ska uppnå:

 • Tillgång till systemet för användare 
 • Utarbetning av verksamhetsprocesser i Ladoks utbildningsplanering 
 • Information till och utbildning av användare 
 • Migrering av relevanta kursplaner och utbildningsplaner från utbildningsdatabasen Selma till Ladoks utbildningsplanering 
 • Utarbetande av support- och förvaltningsorganisation 
 • Webbvisning av utbildningsinformation på https://utbildning.ki.se  

Ladoks utbildningsplanering

Ladoks utbildningsplanering är en nyutvecklad del av Ladok som stöder administrationen av kursplaner, utbildningsplaner samt kurs- och programtillfällen både för utbud som ska utannonseras och inte.

Svenska lärosäten har fram till idag haft egna lokala IT-lösningar för att ge stöd för dessa verksamhetsprocesser. Eftersom det är ett generellt behov som delas av alla lärosäten har det funnits ett önskemål om att ta fram en gemensam digital lösning för att skapa kostnadseffektivitet och ett över tid mer hållbart systemstöd jämfört med hur det ser ut idag. Därför beslutades 2020 att Ladokkonsortiet skulle utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok, och det är den lösningen vi nu kommer gå över till på KI.

Grunden för funktionaliteten för utbildningsplanering togs fram inom ett projekt som drevs av Ladokkonsortiet 2021-2023. Projektet avslutades hösten 2023 i och med att ett av projektets mållärosäten, Stockholms universitet, gick över till Ladoks utbildningsplanering. Efter projektets avslut fortsätter funktionaliteten utvecklas inom konsortiets vanliga utvecklingsorganisation. 

Vi på KI har valt att avvakta tills vi bedömt att funktionaliteten i utbildningsplaneringen varit tillräckligt utvecklad för att stödja våra behov, och nu efter övergången från projekt till förvaltning bedömer vi att så är fallet.

Ladoks utbildningsplanering kommer på KI att användas av de administratörer och kurs- och programansvariga som arbetar med utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå och som idag utför dessa uppgifter i utbildningsdatabasen Selma.

I och med införandet av Ladoks utbildningsplanering kommer utbildningsdatabasen Selma att avvecklas.

Översiktlig tidplan

Översiktlig tidplan
Aktivitet Tidpunkt
Beslut: Projektstart januari 2024
Processutveckling och systemförberedelse januari 2024 - augusti 2024
Integration och webbvisning januari 2024 - juni 2024
Migrering kursplaner och utbildningsplaner augusti 2024 - december 2024
Utarbeta manualer september 2024 - oktober 2024
Genomföra utbildning och behörighetstilldelning november 2024 - december 2024
Beslut: Go Live januari 2025
Beslut: Projektavslut samt överlämnande till förvaltning januari 2025

Projektorganisation

Styrgrupp

Ordförande:

Åsa Nandorf, chef, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Ledamöter:

Maria Hagströmer, professor i fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sandra Brogårde, administrativ chef, Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Maria Bengtsson, tf enhetschef, Kansliet för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå, Fakultetskansliet och internationella relationer

Fredrik von Feilitzen, enhetschef, Utveckling, IT-avdelningen

Jill Jönsson, enhetschef, Kommunikationsavdelningen

Projektledare

Mathias Pettersson, objektsledare, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Projektgrupp

Björn Miksch, objektspecialist Selma, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Cecilia Lind, objektspecialist Ladok, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Referensgrupper

Verksamhetsprocesser:

Annika Larsson, enhetschef Utbildningskansliet, NVS

Carolina Carneck, handläggare UF UFS Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen

Lena Björk, utbildningsadministratör, GPH

Sofia Pettersson, utbildningshandläggare, FyFa

Åsa Borglund, programhandläggare, CNS


Delprojekt integration och webbvisning

Webbvisningen organiseras i ett eget delprojekt under Kommunikationsavdelningens ledning.

Projektledare

Jenny Hermansson, objektsledare, Kommunikationsavdelningen

Information under projektet

Vi kommer under projektets gång ge riktad information till alla grupper som påverkas av bytet från Selma till Ladoks utbildningsplanering, så att alla är väl förberedda inför bytet. Informationen kommer att ges i befintliga nyhetsbrev, riktade mejlutskick samt vid digitala och fysiska träffar. Vi kommer att fylla på med mer detaljerad information om detta efter hand.

Kontakt

Dokument

Innehållsgranskare:
Mathias Pettersson
2024-02-28