Resursfördelning och budgetprocessen

Konsistoriet beslutar årligen om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för efterföljande 3 års period. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå, IT-avgift och central INDI.

Resursfördelning

Rektor har i uppdrag att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut.

Efter konsistoriets beslut beslutar rektor i sin tur om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, prov efter läkares allmäntjänstgöring, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar därefter om vidare fördelning av statsanslagen (ramar) till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

Årshjul för budgetprocessen vid KI 

För att effektivisera och systematisera arbetet med budgetprocessen för KI:s statsanslag, används ett schematiskt årshjul för att beskriva arbetet över året. Detta fungerar som utgångspunkt för planering och uppföljning av budgetprocessen.

Resursfördelning vid KI under 2024 och tidigare år

Resursfördelning 2024

Resursfördelning 2023

Resursfördelning 2022

Kontakt

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Bengt Karlsson

Kontaktperson för konsistoriet, rektors och fakultetsnämndens beslut
Profile image

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning
Profile image

Charlotta Kubu

Infrastrukturnämnden

Johanna Jenefeldt Wasner

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Documents

BK
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-07-09