Resursfördelning 2022

Konsistoriet beslutade den 18 oktober 2021 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2022 – 2024. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå, IT-avgift samt central INDI för 2022.

Rektor har i uppdrag att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut.

Rektor beslutade den 21 oktober 2021, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, prov efter läkare allmäntjänstgöring, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutade den 27 oktober 2021 om vidare fördelning av statsanslagen till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

I enlighet med rektorsbeslut (dnr 1-898/2021) införs från och med 2022 en modell för fördelning av open access-kostnader. Dels införs en årlig läsavgift som tas ut per anställd och anknuten på liknande sätt som IT-avgiften. Dels införs en årlig publiceringsavgift som tas ut på institutionsnivå.

Budgetposter, som inte fördelas till institutionerna via resursfördelningen, fördelas senare under året efter särskilda beslut.

Generellt för samtliga verksamheter

  • Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen (PLO) är beräknad till 1,07 procent. PLO är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget.
  • Universitetsgemensamma funktioner innefattar samtliga centrala stödkostnader (INDI). Varje institution får en fast procentsats, att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Utbildningens procentsats är fastställd till 38,0 och forskningsverksamhetens procentsats till 14,5.
  • IT-avgiften är fastställd till 10 400 kr per användare och år.
  • Internhyran är fastställd till 2 825  kr/kvm och år.
  • Läsavgiften för open access är fastställd till 1 400 kr per anknuten och anställd.

Kontakt

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Bengt Karlsson

Kontaktperson för konsistoriet, rektors och fakultetsnämndens beslut
Profile image

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning
Profile image

Charlotta Kubu

Kontaktpersoner för infrastrukturnämnden

Johanna Jenefeldt Wasner

Kontakterson för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
BK
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-07-10