Resursfördelning 2020

Konsistoriet beslutade den 14 oktober 2019 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för
2020 – 2022. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå och IT-avgift för 2020.

Rektor har i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna.

Rektor beslutade den 15 oktober 2019, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutade den 16 oktober 2019 om vidare fördelning av statsanslagen till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 14 november 2019 fattades kompletterande budgetbeslut avseende
– utökad budgetram med 6 043 tkr till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad  nivå för tandhygienistprogrammet, som i tidigare budgetbeslut var felberäknat avseende dimensionering.
– utökad budgetram med 787 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för finansiering av Hälsoinnovatörsskolan.

Budgetposterna hyreskompensation och basersättning preklin kommer att fördelas efter det att kommittén för forskning har haft sitt sammanträde den 16 december 2019. Resursfördelningen till institutionerna kommer därefter att uppdateras med denna fördelning.

Övriga budgetposter, som inte fördelas till institutionerna via resursfördelningen, fördelas senare under året efter särskilda beslut.

Generellt för samtliga verksamheter

 • Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen (PLO) är beräknad till 1,91 procent. PLO är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget.
 • Universitetsgemensamma funktioner innefattar samtliga centrala stödkostnader (INDI). Varje institution får en fast procentsats, att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Utbildningens procentsats är fastställd till 38,1 (36,3) och forskningsverksamhetens procentsats till 15,0 (14,6), dnr 1-927/2019.
 • IT-avgiften är fastställd till 10 400 kr per användare och år.
 • KI:s internhyra för 2020 är fastställd till:
  - lokaler med faktor 0,5, 1 900 kr/kvm,
  - lokaler med faktor 1,0, 3 800 kr/kvm,
  - lokaler med faktor 1,3, 4 940 kr/kvm,
  - djurhus betalar faktisk hyra.
  - gemensamhetsytor (svällytor) har faktor 1,0.

Frågor

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Konsistoriets, rektors och fakultetsnämndens beslut::
Bengt Karlsson: bengt.karlsson@ki.se, tel. 524 867 52

Kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning:
Eva Gunnarsson: eva.gunnarsson@ki.se, tel. 524 865 43

Kommittén för infrastrukturrådet:
Charlotta Kubu: charlotta.kubu@ki.se, tel. 524 865 38

OS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-02-01