Budget på Projektnivå

Nedan finns budgetmallar för resultaträkningar som med fördel kan användas för att budgetera en hel forskargrupps (Enhfor/Team) räkenskapsår på projektnivå.

Mallarna är uppdaterade med relevanta INDI- samt LKP-tillägg och är byggda så att viss indata kan laddas ner via Excelerator in i mallen. 
Kalkylmallar (Budgetmallar) för enstaka projekt finns, som tidigare, under avsnittet Kalkyler.

Notera:

  • Det finns två olika mallar, en som är byggd för organisationer upplagda som ”Enhfor” och en för ”Team”.

Budgetmall Enhfor
Budgetmall Team

Tillvägagångssätt

Ladda fil med data via Excelerator

OBS! Det föreligger inget krav att man använder sig av laddning via Excelerator. Mallen går även att använda som den är utan att man laddar ner data via Excelerator. Om man önskar budgetera i denna mall utan inläsning av relevant data via Excelerator så hoppa över detta steg och fortsätt vid ”Budgetera i mallen”.

Öppna relevant Excelmall. Ladda den med hjälp av Excelerator

Budget 2021
Ladda excelmall 1 Foto: N/A

Under ladda/load välj: alla blad/all sheets.

Budget 2021
Ladda excelmall 2 Foto: N/A

Denna (se nedan) UBW frågeruta kommer då fram.
Skriv in relevant Forskargrupp (Enhfor) eller (Team), beroende på vilken mall ni arbetar i.
Skriv in aktuellt budgetår.

Budget 2021
Ladda excelmall 3 Foto: N/A

Bekräfta med OK.

Laddningen via Excelerator förser mallen med relevanta IB-värden, data från avtalsreskontran samt data från avskrivningssimuleringsmodellen för relevant forskargrupp/team.
Spara ner filen på lämplig plats.

Budgetera i mallen
Därefter följ vägledning i fliken ”Instruktion”, som är den första fliken i budgetmallen.

Inläsning av budget i Planner

När budgetering på samtliga relevanta projekt är utfört så skall budgeten läsas in i UBW/Planner.

Detta görs på följande sätt:
Kopiera kolumnerna A-F i fliken ”Budgetinläsning UBW”

Budget 2021
Budgetinläsning 1 Foto: N/A
Budget 2021
Budgetinläsning 2 Foto: N/A

Klistra in (Kolumnerna A-F) med värden i Excelfilen ”Budgetinläsning PROJ”

Budgetinläsning PROJ - mall

Prognosinläsning PROJ - mall

Inklistring görs i kolumn B-G.

Budget 2021
Budgetinläsning 3 Foto: N/A

Säkerställ att samtliga rader är inklistrade i filen. När detta är kontrollerat, så skall budgeten läsas in.

Inläsning görs via Excelerator. Det görs via Bokför/Post.

Budget 2021
Budgetinläsning 4 Foto: N/A

Budgeten finns nu i UBW/Planner! För att säkerställa detta följ denna vägledning nedan.

Kontroll av inläst budget 

Logga in i UBW (på Webben)

Budget 2021
UBW inloggning Foto: N/A

I menyn: Gå till Rapporter

Budget 2021
UBW budget 1 Foto: N/A

Under Rapporter:
Välj Budget

Budget 2021
UBW budget 2 Foto: N/A

Under Budget:
Välj – PL uppföljning konto projekt. (Detta går att göra på flera olika sätt. Detta är ett exempel.)

Budget 2021
UBW budget 3 Foto: N/A

Välj Period samt Projektnummer. Stäm av att budgeten är inläst korrekt.

Budget 2021
UBW budget 4 Foto: N/A

Korrigering av inläst budget 

Om en budget, av någon anledning, måste korrigeras så finns det naturligtvis möjlighet att göra det.

Följ denna vägledning:
Välj Planering i Menyn

Budget 2021
UBW budget 5 Foto: N/A

Under Dina budgeter, välj Projektbudget flerårig

Budget 2021
UBW budget 6 Foto: N/A

Sök upp relevant projekt (Projektnummer vid gul markering). Tryck ”Ladda”.  

Budget 2021
UBW budget 7 Foto: N/A

Laddning ger det som finns budgeterat på relevant projekt.

Här finns (minst) två tillvägagångssätt:
Alternativ 1: Radera hela det relevanta projektets budget. Obs! För relevant år. Läs sedan in den korrigerade budgeten igen, enligt stycket ”Inläsning av budget i Planner” ovan.
Alternativ 2: Radera endast relevanta rader (och läs sedan in de korrigerade raderna igen.)

Budget 2021
Planning 1 Foto: N/A

Radering sker via att man markerar raderna i den gulmarkerade kolumnen, enligt bilden ovan.

Se nedan – en bock visas på relevanta rader. Välj ”Ta bort”.

Budget 2021
Planning 2 Foto: N/A

Därefter tryck ”Spara

Klart. Obs! Glöm ej att läsa in den nya korrigerade budgeten (om detta är aktuellt).

MK
Innehållsgranskare:
Tove Älvemark Asp
2024-02-08