Förstudie - BP 2

Projektidén skall nu konkretiseras för att ge ett tillförlitligt beslutsunderlag vilket görs i en förstudie (se "Mall förstudie AU-projekt").

Förstudien är till för att ge de svar som behövs för att säkrare kunna bedöma förslagets värde och genomförbarhet och skall i slutändan utmynna i exempelvis en rekommendation, förslag på arbetssätt för framtida projekt eller utvärdering av olika alternativ.

Förstudien godkänns av Universitetsdirektör i samråd med AU-chef och får då ett BP 2 beslut. När förstudien är genomförd skall resultatet redovisas i ”Mall resultat förstudie AU-projekt”. Resultatet från förstudien fungerar sedan som ett beslutsunderlag för beställaren om hur projektet sedan skall drivas vidare eller om det ens skall drivas vidare.

Förstudien skall diarieföras – mer information om det finns på registraturets hemsida.

När förstudien har fått sitt BP 2 beslut kontaktas Ekonomiavdelningen för att få ett projektnummer. Maila till redovisning@ki.se - uppge ansvarig avdelning och vem som kommer att fungera som attestant för projektet.

Om det rör sig om ett mindre projekt eller ett tvingande projekt kan en förstudie vara överflödig – resonera med AU-chef Marie-Louice Isacson huruvida det är aktuellt med en förstudie i ditt fall om du är tveksam.

Om förstudiemallen

Några av rubrikerna i förstudiemallen som är värda att utveckla:

3. 1 Syfte

Under denna rubrik skall man beskriva vad det slutgiltiga syftet med tänkt projekt är och vad förstudien skall belysa. Beskriv också konsekvenserna om det önskade projektet inte genomförs.

3. 2 Mål

Här beskriver man vad förstudien är tänkt att utmynna i – exempelvis en rekommendation eller utvärdering av olika alternativ. Det är alltså inte det slutgiltiga projektets mål som skall definieras här.

4. Planering förstudie, 5. Organisation samt 6. Ekonomi

De resurser, kostnader och tid som definieras här skall avse arbetet med själva förstudien och alltså inte det slutgiltiga projektet.

Dokument

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2023-11-29