Skapa kursvärderingsenkät och samla in svar med KI Survey

Här hittar du information om kursvärderingsenkäten i KI Survey, ett verktyg för kursvärderingsenkäter och datainsamling.

Kursvärdering direkt i Canvas

Kursvärdering direkt i Canvas är under introduktion. Piloter har gjorts under hösten 2022 och alla program kommer att kunna använda funktionen under våren 2023. Mer information och instruktioner kommer under januari-februari.

Skapa en kursvärderingsenkät i KI Survey

I KI Survey finns en färdig mall för kursvärderingsenkäten så att du enkelt och korrekt kan genomföra en kursvärdering.

Mallen innehåller de fem generella frågorna, som är obligatoriska för alla kursvärderingar på KI. Den innehåller även en standardinledning och de rätta inställningarna. Ett program kan ha en programspecifik mall.

Instruktioner

KI Survey har fått en ny version. Utvärderingsenheten på UoL jobbar med uppdatering av kursvärderings sidor och kommer så snart som möjligt att publicera en manual för administratörer och kursansvariga med all information som behövs för att genomföra kursvärderingar på bästa sätt.

På KI Survey finns en mycket detaljerad hjälpfunktion som visar information på den aktuella delen av gränssnittet man befinner sig i.

Samla in svarsdata 

För varje kurs som ges vid KI på grundnivå och avancerad nivå ska kursvärderingsenkäten genomföras på ett standardiserat sätt. Den standardiserade kursvärderingsenkäten består av standardinledningen, de fem generella frågorna samt eventuella programspecifika och kursspecifika frågor.

Den standardiserade processen beskrivs i "Riktlinjer för kvalitetsutvärdering på utbildning på grundnivå och avancerad nivå". En standardiserad procedur är helt avgörande för att kunna göra jämförelser mellan kurser, program och över tid.

Standardmall i KI Survey

Vi rekommenderar starkt att KI Survey används när kursvärderingen skapas och skickas ut till studenter. En standardmall för kursvärderingsenkäten finns tillgänglig i KI Survey och kan användas av alla på KI. Mallen heter ”Generell kursenkät (för utbildning på grund och avancerad nivå". Den innehåller de fem generella frågorna, standardsvarsalternativen, standardinledningen samt rätt format och inställningar.

Varje program har möjlighet att skapa en egen enkätmall som förutom de fem generella frågorna också inkluderar programspecifika frågor. Programspecifika frågor kan användas av alla kurser som hör till programmet. Om programmet inte har någon enkätmall eller om kursen inte är en programkurs, så bör den generella enkätmallen användas.

Genom att använda en mall undviks det extra arbete som krävs för att göra en enkät från grunden och det säkerställs att kursvärderingsenkäten har det rätta formatet. Att använda en mall kommer också att förenkla inlämning av resultat till Enheten för utvärdering.

Spärr på antal respondentsvar

Samtliga kursvärderingsenkäter som skapas i KI survey ska vara anonyma respondentenkäter. För att säkerställa studenternas anonymitet har det bestämts att införa en spärr på fem respondenter för kursvärderingsenkäter. Detta innebär att resultat och rapport från enkäter med färre än fem svar inte längre kan exporteras. Kontakta zoe.saflund@ki.se för frågor kring spärren.

Vanliga misstag vid utformandet av kursvärderingsenkäten

Vanliga misstag vid utformandet av kursvärderingsenkäten
Fel Rätt
Att ta bort eller ändra de fem generella frågorna Kurvärderingsenkäten ska alltid inkludera de fem frågorna och formuleringen ska vara den exakta.
Att lägga frågor före de fem generella frågorna De fem generella frågorna ska alltid ligga först i kursvärderingsenkäten.
Skapa egna enkäter istället för att använda de standardiserade mallarna Använd de standardiserade mallarna istället