Samverkansavtal - LIME och GPH

Parterna tecknade ett nytt samverkansavtal som trädde i kraft den 1 januari 2019 mellan Karolinska Institutet och de fackliga organisationerna Saco-S vid KI, OFR/S, P, O och Seko.

Mål och syfte

Det nya samverkansavtalet syftar till att; ytterligare förbättra och effektivisera verksamheten, ta vara på medarbetarnas kompetens i verksamhetsutvecklingen, skapa en öppen och förtroendefull dialog mellan chef och medarbetare som bidrar till inflytande och delaktighet samt underlätta genomförandet av förändringar genom att ha en tidig dialog.

Chefen har en skyldighet att ta in synpunkter från medarbetarna – medarbetarna har en skyldighet att bidra med sina synpunkter, därefter fattar chefen beslut. Inga beslut kan överklagas till samverkan på institutionsnivå.

Ledarskapet

 • Skapa gemensam förväntan
 • Informera & involvera tidigt
 • Engagera – skapa dialog – lyssna in
 • Besluta
 • Återkoppla/kommunicera
 • Samverkan är en arbetsuppgift

Medarbetarskapet

 • Bidra med sin information/sitt perspektiv
 • Vara delaktig – lyssna
 • Visa engagemang för verksamheten
 • Acceptera och stödja fattade beslut
 • Samverkan är en arbetsuppgift

Formkrav

 1. Cheferna har möten med sin grupp minst en gång i månaden 
 2. Inga krav på formella minnesanteckningar, men det rekommenderas för chefens egen skull
 3. Frågor ska tas upp med en sådan framförhållning att medarbetare ges möjlighet till en meningsfull dialog
 4. Medarbetarna ska ges möjlighet att ta upp frågor till dialog
  i. Medarbetare meddelar i god tid om de har någon fråga de vill ta upp så att det kan föras in i dagordningen och att det ges utrymme i tid.
 5. Dagordning och eventuella handlingar ska medarbetare få skickat till sig några dagar i förväg för att kunna läsa in sig och kunna bidra på bästa sätt

Vilka frågeställningar bör arbetstagarna lyfta på dessa möten?

 • Verksamhetsfrågor/verksamhetsutveckling/planering
  Lyfta idéer/förslag som rör arbetsplatsen och den löpande verksamheten, planerade förändringar – delaktighet i tidigt skede
   
 • Arbetsmiljö & välmående
  t.ex. Arbetsbelastning, balans mellan jobb och privatliv, fysisk arbetsmiljö, klimat & gemenskap

Vilka frågeställningar bör arbetsgivaren lyfta på dessa möten?

 • Förändringar inom gruppen
  t.ex. någon byter grupp, chefsändringar, flytt, information personer som ska sluta
   
 • Kompetensförsörjning
  Rekryteringar - innan möte med HR och ny tjänst är utlyst, input till kravprofil osv. samt löpande information under hela rekryteringsprocessen

Vad får inte tas på mötena?

 • Individärenden (allt som bara rör enskild person)
  såsom lön, rehab, anställningsvillkor, enskilda överenskommelser