Så växte Strategi 2030 och den KI-gemensamma verksamhetsplanen fram

KI är en stor organisation med en mångfald viktiga perspektiv att ta hänsyn till. Därför har intentionen i processen med att ta fram vår gemensamma riktning att i så stor utsträckning det har varit möjligt bjuda in representanter från så många delar av KI som möjligt.

September 2021 - Beslut om reviderad budget för verksamhetsplan 2022

Flera uppdrag har blivit försenade och inte startat förrän mot slutet av 2020 eller kommer att starta under 2021. Budget för verksamhetsplanen under 2022 revideras, någon ny utlysning av medel genomförs inte 2022.

Januari 2021 - Beslut om reviderad budget för verksamhetsplan 2021

Flera uppdrag har blivit fördröjda och inte startat förrän mot slutet av 2020. Detta tillsammans med en genomgång av beslutade mål och uppdrag har resulterat i behov av en reviderad budget för verksamhetsplanen under 2021. Någon ny utlysning av medel genomförs inte för 2021.

Mars 2020 - Beslut om finansiering med hjälp av rektorsmedel   

Rektor tar beslut om inriktning för finansiering med hjälp av rektorsmedel. Totalt har cirka 90 miljoner kronor rektorsmedel öronmärkts till genomförandet av Strategi 2030 under de närmsta tre åren. De drygt 50 uppdrag som redan startat eller planeras starta under året tilldelas cirka 30 miljoner för 2020.

Oktober 2019 - Beslut om Mål och uppdrag i den KI-gemensam verksamhetsplanen för Strategi 2030  

Rektor tar beslut om de mål och uppdrag som ska göra Strategi 2030 till verklighet. Dessa mål och uppdrag listas i ett dokument som kallas den KI-gemensamma verksamhetsplanen för Strategi 2030. Några av uppdragen här har identifierats sedan tidigare och har precis satt igång tex. "Sammanhållet verksamhetsstöd" och "Informationshantering på KI" medan andra har lagts till under processen och där är nästa steg att utse uppdragsansvariga, resurser samt prioriteringsordning på övriga uppdrag.  

Augusti 2019 - Utkast på verksamhetsplan - dialog förs i olika instanser  

Strategi 2030 uttrycks i termer av mål och uppdrag i ett utkast på en KI-gemensam verksamhetsplan. Endast mål och uppdrag sprunget ur strategin finns i denna.
- KI Ledning och Fakultetsnämnden prioriterar bland uppdragen i nära dialog med vicerektorer, dekaner och andra relevanta verksamhetsföreträdare.
- Fakultetsnämnden och komiteerna bearbetar och föder in mål och uppdrag som ligger i linje med Strategi 2030
- Referensgrupp (Mats J Olsson, CNS; Carina Hammarström,MBB; Ulla Stenius, IMM; Thomas Tinglöv, BioNut; Mats Trulsson, Dentmed; Maria von Witting, Onkpat; Alice Weréen och Sebastian Ols, två studentrepresentanter samt samt fakultetsråd ger förslag på justeringar på framtaget förslag på utkast till verksamhetsplan. 
- Handläggare på Universitetsförvaltningen handlägger/berede underlag till prioritering

Juni 2019. Verksamhetsplan - prioritering påbörjas

Strategi 2030 har fastställts och nästa etapp på resan har startar: Att omsätta strategin i praktisk handling. Arbetet med att bryta ner strategin i en KI-gemensam verksamhetsplan påbörjas.

Syftet med den KI-gemensamma verksamhetsplanen är att skapa ett tydligare fokus på vad vi behöver prioritera de närmsta åren på en övergripande KI-nivå. Detta för att få hela KI att fungera bättre samt använda KI:s resurser på bästa sätt.

Målen och uppdragen i den KI-gemensamma verksamhetsplanen fördelas ut till uppdragsansvariga som bryter ner dessa i en aktivitetsplan. Aktivitetsplanerna kommer följas upp centralt varje år från och med 2020.

Maj 2019. Vägen framåt, nästa steg med Strategi 2030

Med Strategi 2030 som bas kan KI möta omvärlden och framtiden bättre, starkare och mer genomtänkt. Genom att konkretisera strategin i en organisationsövergripande verksamhetsplan tydliggörs de insatser som KI:s verksamhet som helhet ska fokusera på de närmaste åren.

I maj bjöds KI:s studenter och medarbetare in till möten som arrangerades i Flemingsberg och i Solna. Syftet med mötena var att ge en bild av hur vi tillsammans behöver arbeta för att konkretisera Strategi 2030 i verksamheten. Strategidokumentet

April 2019. KI:s nya strategi - Strategi 2030 – beslutas

KI:s styrelse konsistoriet fattade den 15 april beslut om att slå fast universitetets Strategi 2030. Processen hade då pågått i drygt ett år och engagerat konsistoriet, universitetsledningen. En viktig del av den interna dialogen och förankringen skedde genom de öppna mötena med medarbetare och studenter.

Den nya strategin fokuserar på tre strategiska vägval: det globala, det samverkande och det banbrytande universitetet. Vägvalen är ömsesidigt beroende av varandra: genom att stärka vår internationella profil – ett globalt universitet och vår samverkan med hälso- och sjukvården, lärosäten och andra – ett samverkande universitet får vi de perspektiv som vi behöver för att skapa nya genombrott i forskningen och hög kvalitet i utbildningen – ett banbrytande universitet.

Februari 2019. Strategin presenterades för konsistoriet

Den 20 februari diskuterades Strategi 2030 vid konsistoriets möte. De strategiska vägvalen och vad KI ska uppnå till år 2030 hade varit fokus för intern och extern dialog sedan konsistoriets tidigare möte i december.

Strategin diskuterades även på Fakultetsnämndens möte och ledamöterna deltog i beredningen av strategin. Strategins huvuddrag och vägval diskuterades i olika externa grupperingar med bl. a. representanter från hälso- och sjukvård, näringsliv och övriga samhället.

Januari-februari. Inspel till KI:s nya strategi

I januari och februari genomfördes fyra öppna stormöten där KI:s medarbetare, studenter och ledning möttes för att diskutera KI:s nya strategi.

Förutom de cirka 400 personer som deltog i dessa stormöten, medverkade många fler i de öppna visionsworkshops och andra diskussionsforum som genomfördes under 2018. Detta var en viktig del i processen för att strategin skulle bottna i medarbetarnas och studenternas behov och önskemål om framtiden för KI.

Inför att ett sista utkast diskuterades i konsistoriet i februari införlivades synpunkter från stormötena i strategin. När strategin väl godkänts kvarstår möjligheten att också i den efterföljande verksamhetsplanen fånga upp en del av de idéer som uppkommit.

Januari 2019. KI:s nya ledningsorganisation träder i kraft

Parallellt med utvecklingen av strategin omorganiserades KI fr o m januari 2019. De största förändringarna innebar att det inrättats en fakultetsnämnd med rektor som ordförande som bland annat bidrar till ett utökat kollegialt inflytande på strategisk nivå. Institutionerna delas in i tre institutionsgrupper  som leds av dekan.

December 2018. En ny delegationsordning fastställs

Rektor fastställde den 18 december 2018 besluts- och delegationsordning för den nya ledningsorganisationen.

November 2018. Representanter i KI:s beslutande organ utsedda

Sammanlagt valdes och utsågs ett antal representanter i olika steg - lärarrepresentanter till KI:s konsistorium, dekaner för institutionsgrupperna och vicerektorer och vice ordföranden för kommittéerna. De valda representanterna deltar alla i beslutsfattandet på KI och kommer att spela en stor roll i hur KI:s framtid formas.

Juni 2018. Förslag till ny vision presenterades för konsistoriet

Vid konsistoriets sammanträde diskuterades förslag till vision och övergripande mål 2030, dnr: 1-928/2017. Arbetet med att identifiera och formulera de konkreta strategierna fortsatte under hösten.

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

KI:s nya vision, 2019

Maj 2018. Det akademiska valåret på KI inleds

Styrningen av högskolor och universitet regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Enligt dessa bestämmelser ska ett lärosäte ledas av en styrelse och rektor. I övrigt ska lärosätet utforma sin interna organisation på det sätt som bäst passar verksamheten.

Både studenter och medarbetare vid KI kunde nominera personer till de valbara posterna i fakultetsnämnden och dess kommittéer, fakultetsrådet samt som dekan för institutionsgrupperna. Möjlighet fanns även att påverka vilka som skulle utses till lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen, konsistoriet, KI:s högsta beslutande organ.

Mars-maj 2018. Workshop kring ny vision med medarbetare och studenter

Arbetet med en ny strategisk plan för KI, Strategi 2030 startade med att förslag till vision och långsiktiga mål arbetades fram med hjälp av en arbetsgrupp och en serie workshops. Vid dessa workshops träffades studenter och medarbetare i Flemingsberg och Solna. KI:s prefekter, administrativa chefer, avdelningschefer från förvaltningen samt Karolinska Institutets styrelse medverkade i genomgång kring visionsarbetet, strategi och framtidsfrågor inom ramen för Strategi 2030.

Genom dessa träffar och workshops tillvaratogs värdefulla inspel som bearbetades och diskuterades vidare. Syftet var att skapa ett långsiktigt perspektiv för att öka beredskapen för nya utmaningar och att tänka nytt.

Januari 2018. Arbetet med strategin påbörjas

I januari 2018 beslutade konsistoriet att införa en ny ledningsorganisation vid KI och smtidigt fattade man beslut om att under våren 2018 lägga grunden för KI:s nya strategi genom att ta fram ett förslag till vision och långsiktiga mål. Rektor Ole Petter Ottersen fick i uppdrag att leda arbetet med administrativt stöd och processledning från universitetsförvaltningen.

Viktiga utgångspunkter för strategiarbetet var bland annat uppföljning av nuvarande strategi, Strategi 2018, resultaten från medarbetarundersökningen samt de institutionsbesök ledningen genomförde under 2017. Som universitet har KI ett globalt ansvar och tar i strategiarbetet avstamp i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling med mål bl.a. för utbildning och hälsa för alla.

Peter Brandberg
2022-06-02