Riskhantering och dokumentation av förändringar i utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad nivå

Förändringar som blir en följd av förändrad undervisning under virusutbrottet Covid-19 behöver dokumenteras. Dokumentationen är en grund för framtida planering och uppföljning.

Riskbedömning vid återgång till campusförlagd undervisning

Institutionerna beslutar om riskbedömning ska genomföras - det finns inte längre ett internt krav på riskbedömning. Mallarna finns som stöd att användas vid riskbedömning och planering av undervisning och examination.

Riskbedömning kan bevaras i kursakten alternativt diarieföras om det är fler kurser som är involverade i riskbedömningen. 

Mall för riskbedömning ligger längst ner på sidan.

Instruktioner för tillträde till undervisnings-/examinationssal. (Uppdaterad 2021-08-23) (stöddokument till riskbedömning)

Hantering av student med förkylningssymtom  (2020-11-23) (stöddokument till riskbedömning)

Folkhälsomyndigheten: Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen blivit sjuk

  • Programledning (vid fristående kurs – utbildningsnämnd) behöver informeras om beslut m.m. på kursnivå för att få en övergripande bild över förändringarna/riskerna inom programmet.
     
  • Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Se under rubriken angående studenternas rätt att vara representerade vad som gäller för beslut och riskhantering.

Dokumentation på programnivå och kursnivå av löpande förändringar

På kursnivå och programnivå bör en löpande dokumentation av förändringar och konsekvenshantering föras. Mallarna för denna dokumentation är förslag och kan modifieras utifrån behov.

Dokumentationen på kursnivå ska sparas/bevaras i kursakten.

Dokumentationen på programnivå ska när den är klar diarieföras.

Dokumentation av beslut och riskhantering på kursnivå

Av kursplanen ska framgå att examinator har möjlighet att frångå kursplanens föreskrifter enligt Riktlinjerna för kursplaner 2019-03-13 (dnr 1-263/2019).

Av besluten ska framgå bakgrund och de särskilda skälen till examinators beslut och för vilka examinationstillfällen eller under vilken period beslutet gäller.

Om förutsättningarna för beslutet ändras kan examinator fatta ett nytt beslut. 

"Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.”

Examinator bedömer vilka de särskilda skälen är. De särskilda skälen kan vara de som beskrivs i beslutsmallen för ändring av examinationsform eller andra särskilda skäl, t.ex. att det inte längre finns möjlighet att genomföra ordinarie examination enligt planering.

Av beslutet ska framgå bakgrunden och de särskilda skälen till examinators beslut samt för vilka examinationstillfällen eller under vilken period beslutet gäller.

Om förutsättningarna för beslutet ändras kan examinator fatta ett nytt beslut.

Riskbedömning kursnivå

Examinator fattar beslut om riskbedömningen som rör examination och bedömning. Riskbedömningen/beslutet ska bevaras i kursakten.

Kursansvarig institution kan göra en riskbedömning för kurstillfället. De ansvarar också för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. För allmänna utrymmen ansvarar fastighetsavdelningen och fastighetsavdelningen ansvarar också för att bokningar av lokaler anpassas så att rekommendationerna är möjliga att följa.

Riskbedömning ska bevaras i kursakten alternativt diarieföras om det är fler kurser som är involverade i riskbedömningen. 

Mall för riskbedömning ligger längst ner på sidan.

Beslut om ändrad examinationsform samt övriga beslut som innebär att kursplanen frångås

Examinator är beslutsfattare. Mallen kan modifieras utifrån orsaken till beslutet. Beslutet ska bevaras i kursakten.

Dokumentation av beslut på programnivå

Flytta kurser inom termin

Utbildningsnämnden/programnämnden fattar beslut om detta i vanlig ordning.

Flytta kurser mellan terminer

Utbildningsnämnd/Programnämnd bereder dessa beslut och Kommittén för utbildning fattar beslut.

Inställande av kurstillfälle 

Om ett kurstillfälle behöver ställas in ska en avstämning med SER/Fakultetskansliet, Maria Bengtsson eller Bodil Lampén Helgesson, ske innan beslutet fattas m.a.a. ekonomiska konsekvenser. 

Utbildningsnämnden/programnämnden fattar beslut om detta i vanlig ordning.

Studenternas rätt att vara representerade i beslut och beredning

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I beslut som fattas med anledning av det rådande virusutbrottet Covid19 har KI kommit överens med studentkårerna om att deras sektioner för olika utbildningar ska kontaktas via mail. Om de inte svarar inom 24 timmar ska KI tolka det som att de inte har några invändningar mot förslaget till förändring. Om de inte svarar inom 24 timmar ska KI tolka det som att de inte har några invändningar mot förslaget till förändring.

Vid dekanbeslut ska ordförande för Medicinska föreningen kontaktas.