Riktlinjer för namngivning av byggnader och lokaler

Syftet med dessa riktlinjer är att de ska utgöra ett stöd i namngivningsprocesser och säkerställa att namngivning av byggnader och lokaler på KI sker på ett enhetligt och transparent sätt.

Inledning

Karolinska Institutets (KI) värdegrund ska genomsyra vår kultur och vara ett rättesnöre för hur vi uppfattas och tar oss an de utmaningar som uppstår i vår verksamhet. Värdegrunden ska avspeglas i organisationens styrning och normer och vägleda oss i en omvärld där förutsättningarna för vår verksamhet kontinuerligt förändras. Detta är avgörande för att göra rätt val och fatta långsiktiga och hållbara beslut.

KI:s kärnvärden kreativitet, passion och ansvar ska genomsyra hur vi arbetar, förhåller oss till varandra och samverkar med det omgivande samhället. Med ansvar menas bland annat att KI:s verksamhet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt samt av respekt, omtanke och kritisk reflektion.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att de ska utgöra ett stöd i namngivningsprocesser och säkerställa att namngivning av byggnader och lokaler på KI sker på ett enhetligt och transparent sätt.

Allmänna principer

Namn på byggnader och lokaler ska spegla den mångfald av erfarenheter, kunskaper, röster och åsikter som finns såväl inom KI som i det omgivandet samhället. De ska också levandegöra och synliggöra KI:s nutida verksamhet, historia eller betydelse för omvärlden.

All namngivning av byggnader och lokaler ska ha sin grund i nutida etiska, moraliska och demokratiska värderingar. Akademisk frihet, institutionell autonomi, KI:s värdegrund samt Strategi 2030 (eller motsvarande) ska även vara vägledande i hanteringen av dessa frågor.

Processen för namngivning ska leva upp till de krav på öppenhet och tillgänglighet som ställs på offentlig verksamhet.

Varje lokal vid KI ska oavsett funktion ha en unik rumsbeteckning som ska underlätta för studenter, medarbetare och besökare att orientera sig i KI:s olika miljöer.

Det ska finnas en beskrivning och förklaring till varje namn i anslutning till byggnaden och lokalen.

Namn på byggnader och lokaler kan till exempel

  • anknyta till olika vetenskapliga upptäckter, banbrytande forskning eller utbildning; såväl historiska som samtida,
  • vara namn på en person – företrädesvis en avliden person – som på ett eller annat sätt varit betydelsefull för KI:s verksamhet,
  • referera till byggnadens historia, funktion eller den verksamhet som bedrivs där,
  • spegla KI:s olika verksamhetsområden, campus eller andra miljöer.

Undantag

Undantag från de allmänna principerna får göras för byggnader och lokaler som är finansierade av donatorer. Dessa förslag ska dock handläggas på samma sätt som övriga ärenden.

Beredningsråd för namngivning

Ett beredningsråd ska bereda och ge förslag till beslut till beslutsfattaren inför namngivning av byggnader och lokaler. Beredningsrådet ska bestå av en ordförande, fem till sju ledamöter och en studentrepresentant. Ledamöterna ska ha för frågorna relevant kompetens och representera KI:s olika verksamhetsområden.

Beredningsrådet biträds av en sekreterare från universitetsförvaltningen.

Beslut i namnärenden

Förslag till namn får lämnas av institutioner/motsvarande vid KI samt medarbetare och studenter. Förslag lämnas skriftligen till beredningsrådet som därefter bereder ärendet och lämnar ett motiverat förslag till beslut till respektive beslutsfattare.

Rektor beslutar om namn på byggnader och större lokaler som används av flera institutioner. Övriga lokaler får namnges efter beslut av chefen för berörd institution/ motsvarande.

Riktlinjerna i PDF-format

Viktoria Olausson
2022-12-29