Resursfördelning och budgetprocessen

Konsistoriet beslutar årligen om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för efterföljande 3 års period. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå, IT-avgift och central INDI.

Resursfördelning

Rektor har i uppdrag att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut.

Efter konsistoriets beslut beslutar rektor i sin tur om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, prov efter läkares allmäntjänstgöring, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar därefter om vidare fördelning av statsanslagen (ramar) till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

Årshjul för budgetprocessen vid KI 

För att effektivisera och systematisera arbetet med budgetprocessen för KI:s statsanslag, används ett schematiskt årshjul för att beskriva arbetet över året. Detta fungerar som utgångspunkt för planering och uppföljning av budgetprocessen.

Resursfördelning vid KI under 2023 och tidigare år

Resursfördelning 2023

Resursfördelning 2022

Resursfördelning 2021

Resursfördelning 2020

Resursfördelning 2019

Kontakt

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Bengt Karlsson

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Konsistoriets, rektors och fakultetsnämndens beslut

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning

Charlotta Kubu

Kommittén för infrastrukturrådet

Documents

OS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-02-01