Resursfördelning och budgetprocessen

Konsistoriet beslutar årligen om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för efterföljande 3 års period. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå, IT-avgift och central INDI.

Resursfördelning

Rektor har i uppdrag att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande regleringsbrev och eventuella andra regeringsbeslut.

Efter konsistoriets beslut beslutar rektor i sin tur om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, prov efter läkares allmäntjänstgöring, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar därefter om vidare fördelning av statsanslagen (ramar) till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

Resursfördelning vid KI under 2022 och tidigare år

Resursfördelning 2022

Resursfördelning 2021

Resursfördelning 2020

Resursfördelning 2019

Kontakt

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Rickard Seward

Konsistoriets, rektors och fakultetsnämndens beslut

Bengt Karlsson

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Ingrid Wallenstein

Kommittén för forskning och infrastrukturrådet