Resursfördelning 2021

Konsistoriet beslutade den 19 oktober 2020 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2021 – 2023.

Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå och IT-avgift för 2021.

Rektor har i uppdrag att fatta beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande forskningsproposition, regleringsbrev tillika andra regeringsbeslut.

Rektor beslutade den 20 oktober 2020, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 om vidare fördelning av statsanslagen till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

Central fond på rektorsnivå

I enlighet med rektorsbeslutet avseende hantering av myndighetskapitalet (dnr 1-188/2019) ska en central fond inrättas på rektorsnivå. Fonden bildas genom att fördelningen av medel baserad på forskningsaktivitet minskas med motsvarande belopp för institutioner som har för högt myndighetskapital. Avstämning görs mot utfall 2020 efter att årsredovisningen är beslutad och året officiellt stängt. Berörda institutioners resursfördelning kommer att justeras från och med kvartal två.

Budgetposter, som inte fördelas till institutionerna via resursfördelningen, fördelas senare under året efter särskilda beslut.

Generellt för samtliga verksamheter

  • Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen (PLO) är beräknad till 1,72 procent. PLO är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget.
  • Universitetsgemensamma funktioner innefattar samtliga centrala stödkostnader (INDI). Varje institution får en fast procentsats, att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Utbildningens procentsats är fastställd till 38,1 (38,1) och forskningsverksamhetens procentsats till 15,0 (15,0).
  • IT-avgiften är fastställd till 10 400 kr per användare och år.
  • Internhyran är fastställd till 2 750 kr/kvm och år.

Årshjul för budgetprocessen vid KI och sammanställning över budgetaktiviteter

För att effektivisera och systematisera arbetet med budgetprocessen vid KI, används ett schematiskt årshjul för att beskriva arbetet över året. Det totala antalet budgetaktiviteter som genomförs, listas även utifrån en kvartalsvis indelning. Detta fungerar som utgångspunkt för planering och uppföljning av budgetprocessen.

 

Årshjul för budgetprocessen vid Karolinska Institutet
Årshjul för budgetprocessen vid Karolinska Institutet Foto: N/A
Totalsammanställning av budgetaktiviteter vid Karolinska Institutet under året
Totalsammanställning av budgetaktiviteter vid Karolinska Institutet under året Foto: N/A

Rickard Seward

Konsistoriets, rektors och fakultetsnämndens beslut

Bengt Karlsson

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Eva Gunnarsson

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Ingrid Wallenstein

Kommittén för forskning och infrastrukturrådet

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
Logga in med KI-ID