Rektors beslutsmöten

Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till fakultetsnämnd, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv.

Rektor fattar beslut efter föredragning. Vid dessa möten deltar rektor, universitetsdirektör och en studentrepresentant.

Mötestider

Beslutsmöten äger rum varannan tisdag kl. 8.30-10.00.

Datum och beslutsfattare för rektors beslutsmöten VT 2023:

10 januari / rektor
24 januari / rektor
 7 februari / prorektor
21 februari / rektor
  7 mars / rektor
21 mars / rektor
  4 april / rektor
18 april / prorektor
  2 maj / rektor
16 maj / rektor
30 maj / rektor
13 juni / rektor
27 juni / rektor
 

  • Ärenden för beslut eller beredning

  • Ärenden för beslut eller beredning ska anmälas senast kl. 09.30 tisdagen före mötet till samordnaren för rektors beslutsmöte rektorsbeslutsmote@ki.se.
  • Ärendemening, dnr och namn på föredragande ska framgå av mejlet.
  • Läs mer: slutberedning av ärenden inom UF.

Bettina Wemanis

Prorektorssekreterare

Sara Sigsjö

Samordnare
08-524 87201