Rektors beslutsmöten

Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till verksamhetsstyrelse, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv.

Rektor fattar beslut efter föredragning. Vid dessa möten deltar rektor, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör och en studentrepresentant.

Mötestider

Beslutsmöten äger rum varannan tisdag kl. 8.30-10.00.

Datum och beslutsfattare för rektors beslutsmöten 2022:

  3 maj
19 maj
31 maj
14 juni 
28 juni
_________________

23 augusti
  6 september
20 september
  4 oktober
18 oktober
  1 november
15 november 
29 november
13 decmeber

Ärenden för beslut eller beredning

Ärenden för beslut eller beredning ska anmälas senast kl. 09.30 tisdagen före mötet till samordnaren för rektors beslutsmöte rektorsbeslutsmote@ki.se.

Ärendemening, dnr och namn på föredragande ska framgå av mejlet.

Läs mer: slutberedning av ärenden inom UF.

 

Bettina Wemanis

Administratör

Sara Sigsjö

Handläggare
08-524 87201