Rektors beslutsmöten

Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till verksamhetsstyrelse, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv.

Rektor fattar beslut efter föredragning. Vid dessa möten deltar rektor, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör och en studentrepresentant.

Mötestider

Beslutsmöten äger rum varannan tisdag kl. 8.30-10.00.

Datum och beslutsfattare för rektors beslutsmöten HT 2022:

 23 augusti / rektor
  6 september / rektor
20 september / prorektor
  4 oktober / rektor
18 oktober / prorektor
  1 november / rektor
15 november / prorektor
29 november / rektor
13 decmeber / rektor

Ärenden för beslut eller beredning

Ärenden för beslut eller beredning ska anmälas senast kl. 09.30 tisdagen före mötet till samordnaren för rektors beslutsmöte rektorsbeslutsmote@ki.se.

Ärendemening, dnr och namn på föredragande ska framgå av mejlet.

Läs mer: slutberedning av ärenden inom UF.

 

Bettina Wemanis

Administratör

Sara Sigsjö

Handläggare
08-524 87201