Rektors beslutsmöten

Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till fakultetsnämnd, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv.

Rektor fattar beslut efter föredragning. Vid dessa möten deltar rektor, universitetsdirektör och en studentrepresentant.

Mötestider

Beslutsmöten äger rum varannan tisdag kl. 8.30-10.00.

Datum för rektors beslutsmöten HT 2023:

22 augusti
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober / Prorektor Martin Bergö
31 oktober
14 november / Prorektor Martin Bergö
28 november
12 december

  • Ärenden för beslut eller beredning

  • Ärenden för beslut eller beredning ska anmälas senast kl. 09.30 tisdagen före mötet till samordnaren för rektors beslutsmöte rektorsbeslutsmote@ki.se.
  • Ärendemening, dnr och namn på föredragande ska framgå av mejlet.
  • Läs mer: slutberedning av ärenden inom UF.

Sara Sigsjö

Samordnare
08-524 87201
SS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-09-21