Process för rekrytering av ny rektor vid KI

Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen förordnande sträcker sig till den 28 februari 2023. KI:s konsistorium har 30 september beslutat att till regeringen föreslå att Annika Östman Wernerson anställs som rektor för Karolinska Institutet från och med 1 mars 2023.

Process för rekrytering av ny rektor

Vid sitt möte 18 oktober 2021, antog konsistoriet Föreskrifter för rekrytering av ny rektor (dnr 1-872/2021).

Den Kravprofil för rekrytering av rektor som har tagits fram av valkommittén, i samråd med prefekter och dekaner vid KI, fastställdes av konsistoriet 2 december 2021.

En av konsistoriet utsedd valkommitté leder rekryteringsarbetet. Till sin hjälp har valkommittén en utsedd sökkommitté. De personer som ingår i valkommittén respektive sökkommittén presenteras nedan.

Valkommitté*

Sökkommitté

Preliminär tidplan rekryteringsprocessen

2022

9–25 maj Aktuella kandidater intervjuas av sökkommittén.

1–3 juni Slutkandidater intervjuas av valkommittén.

8–20 juni Testning av slutkandidater samt referenstagning.

11 augusti Namnen på slutkandidaterna offentliggörs. Kandidaternas CV kommer samtidigt att distribueras till hörandeförsamlingen.

6 september Konsistoriet sammanträder.

14 september. Rektorskandidaterna presenteras för hörandeförsamlingen. Medlemmar i hörandeförsamlingen kan rösta digitalt fram till klockan 12.00 den 20 september.

20 september. Valkommittén sammanträder och beslutar vem som förs fram som rektorskandidat till konsistoriet.

30 september. Konsistoriet beslutar vilken kandidat som KI för fram till regeringen som ny rektor för KI.

2023

1 mars KI:s nya rektor tillträder.

* Förändringar avseende ledamöter i valkommittén
Enligt Föreskrifter för rekrytering av rektor, dnr 1-872/2021, ska konsistoriet inrätta en valkommitté när en ny rektor ska utses. Vidare anges att valkommittén ska utgöras av ledamöter i konsistoriet. Då Marie Arsenian Henriksson och Alexander Klareus inte längre är ledamöter i konsistoriet har konsistoriet beslutat att de ska ersättas av Birgitta Henriques Normark och Leo Ziegel.