Process för rekrytering av ny rektor vid KI

Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen har ett förordnande som sträcker sig till den 28 februari 2023. KI:s konsistorium har därmed beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att föreslå en rektor och utse en prorektor från och med 1 mars 2023.

Vid sitt möte 18 oktober 2021, antog konsistoriet Föreskrifter för rekrytering av ny rektor (dnr 1-872/2021).

Den Kravprofil för rekrytering av rektor som har tagits fram av valkommittén, i samråd med prefekter och dekaner vid KI, fastställdes av konsistoriet 2 december 2021.

En av konsistoriet utsedd valkommitté leder rekryteringsarbetet. Till sin hjälp har valkommittén en utsedd sökkommitté. De personer som ingår i valkommittén respektive sökkommittén presenteras nedan.

Valkommitté*

Docent Göran Stiernstedt (ordförande)

Rektor em. preses Lisa Sennerby Forsse (vice ordförande)

Forskningschef Ingemar Petersson (extern ledamot)

Professor Birgitta Henriques Normark

Doktorand Leo Ziegel

Forskare Torkel Falkenberg


Sökkommitté

Professor Erika Franzén (ordförande) 

Professor Klas Kärre (vice ordförande)

Forskningschef Ingemar Petersson (adjungerad ledamot från valkommittén)

Docent Marie Carlén

Professor Anna Mia Ekström

Professor András Simon

Professor Per Tornvall

Preliminär tidplan rekryteringsprocessen

2022
9–25 maj
Aktuella kandidater intervjuas av sökkommittén.

1–3 juni Slutkandidater intervjuas av valkommittén.

8–20 juni Testning av slutkandidater samt referenstagning.

20 september Kandidater presenteras för hörandeförsamlingen.

18 oktober Hörandeförsamlingen sammanträder.

24 oktober Konsistoriet beslutar vilken person som KI ska föreslå till regeringen som ny rektor för KI.
 

2023
1 mars
KI:s nya rektor tillträder.

* Förändringar avseende ledamöter i valkommittén
Enligt Föreskrifter för rekrytering av rektor, dnr 1-872/2021, ska konsistoriet inrätta en valkommitté när en ny rektor ska utses. Vidare anges att valkommittén ska utgöras av ledamöter i konsistoriet. Då Marie Arsenian Henriksson och Alexander Klareus inte längre är ledamöter i konsistoriet har konsistoriet beslutat att de ska ersättas av Birgitta Henriques Normark och Leo Ziegel.

KK
KI Kommunikati…
2022-05-19