Process för rekrytering av ny prorektor vid KI

Nuvarande prorektor vid Karolinska Institutet (KI), Anders Gustafsson, har ett förordnande som sträcker sig till den 28 februari 2023. KI:s konsistorium har inlett processen med att tillsätta en ny prorektor för KI.

Vid sitt möte den 12 september 2022, antog konsistoriet Föreskrifter för rekrytering av prorektor (dnr 1-761/2022).

Kravprofilen för rekrytering av prorektor har tagits fram av valkommittén i samråd med vicerektorer och dekaner vid KI samt har beretts i en central samverkansgrupp, och fastställdes av konsistoriet den 24 oktober 2022.

En valkommitté som har utsetts av konsistoriet leder rekryteringsarbetet.

Valkommitténs ledamöter

Preliminär tidplan

2022

27 oktober–17 november: Nomineringsperiod.

15 december: Konsistoriet informeras om vilka kandidater som ska presenteras för hörandeförsamlingen.

2023

Januari: Slutkandidater presenteras för hörandeförsamlingen. Medlemmar i hörandeförsamlingen kan rösta digitalt.

Januari: Konsistoriet fattar beslut om ny prorektor.

1 mars: Ny prorektor tillträder.

 

KK
KI Kommunikati…
2022-11-23