Planera en lärandeaktivitet på forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Är du intresserad av att söka medel för att anordna en aktivitet inom ramen för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap?

Planera en aktivitet inom PUF-V

Seminarieverksamheten inom programmet är tänkt att erbjuda möjlighet till ämnesfördjupning inom specifika områden utöver den ämnesfördjupning som forskningsprojektet i sig ger. Programmet är i första hand till för att stimulera doktorander till att initiera seminarieserier utifrån ett särskilt behov genom att bidra med administrativa råd samt utlysning av medel för att t.ex. bekosta deltagande av seniora forskare och postdocs som seminarieledare inom aktuellt ämne. Seminarieserier delfinansierade av programmet får dock inte vara en permanent företeelse för doktoranderna vid en enstaka institution utan skall innehållsmässigt utformas så att det medför ett mervärde för doktorander vid ett flertal institutioner och gärna också interdisciplinärt.

Det är även möjligt att ansöka om delfinansiering av seminarier, workshops, öppna föreläsningar och akademiska debatter.

Fyll i ansökningsblanketten (finns under dokument) och skicka den till puf-v@ki.se, så tas frågan om delfinansiering upp vid nästkommande styrgruppsmöte.

SG
Innehållsgranskare:
2022-03-09