Pension

Din pension består av flera delar. Du kan ta ut tjänstepension från 61 år och allmän pension från 63 år. Du måste själv ansöka och bestämma om hur och när du vill ta ut din pension.

Kolla hur mycket som betalas in till pension - varje månad

Att gå i pension

Pensionsåldern för statligt anställda är 65 år. Den uppnås vid utgången av kalendermånaden före den månad arbetstagaren fyller 65 år. Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 69 år från och med den 1 januari 2023 (för personer födda 1955). Du som vill gå i pension ska meddela din chef om när pensionsavgången ska ske. Du ansöker själv om allmän pension på Pensionsmyndighetens hemsida. Där hittar du även mer information om den allmänna pensionen.

På minpension.se har du själv möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

Statlig tjänstepension

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har hand om KI:s tjänstepension. De kan svara på frågor om tjänstepension, ge vägledning inför pensionering och hjälpa dig med din ansökan.

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se

Om du inte själv kontaktar SPV skickar dom ansökningshandlingar, gällande den förmånsbestämda tjänstepensionen, hem till dig sex månader innan du fyller 65 år.

Du ansöker själv om din tjänstepensionsdel Kåpan Tjänste hos Kåpan Pensioner och om den valbara delen hos den försäkringsgivare du har valt.

Så här ansöker du om den förmånsbestämda tjänstepensionen:

 • Kontakta SPV för att få dina pensionshandlingar (pensionsansökan, Godkänn dina anställningsuppgifter samt uppsägning) hemskickade minst 4 månader innan du vill gå i pension.
 • Fyll i uppsägningsblanketten och e-signera den tillsammans med din Administrativa chef eller motsvarande
 • Fyll i och skriv under blanketten Godkänn dina anställningsuppgifter
 • Fyll i pensionsansökan
 • Pensionshandlingarna skickas in via e-post till payroll@uf.ki.se eller bifogas i uppsägningsformuläret i PA-webben

För att få ut din tjänstepension måste du ha sagt upp din anställning

Det går endast att ansöka om tjänstepension med startdatum from den första dagen i månaden efter du har avslutat din anställning

Information om tjänstepension

SPV håller i webbseminarier där de informerar både om allmän pension och tjänstepension:

För mer information och anmälan:  https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/forsta-din-tjanstepension/webbseminarier/

Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar:

 

Allmän pension

Den allmänna pensionen består av inkomst-, premie- och garantipension. Under hela ditt liv tjänar du in pengar till din allmänna pension – när du arbetar, studerar, gör värnplikt eller har små barn. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 år.

Mer information om pensionssystemet finns hos Pensionsmyndigheten, som också skickar ut det orange kuvertet varje år med information om din allmänna pension.

Delpension

Delpension har funnits sedan 2003 som en möjlighet, men inte en rättighet, inom statlig sektor. Dessa riktlinjer vänder sig till anställda födda före 1988 som omfattas av avdelning II i tjänstepensionsavtalet, och därmed delpensionsavtalet.

Syftet med delpensionsavtalet är att arbetsgivaren med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bl.a. kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension, som vid alla andra verksamhetsbeslut, att främst beakta verksamhetens behov och dess ekonomiska förutsättningar. Vid beslut om delpension ska hänsyn tas till förutsättningarna för verksamheten, inklusive det ekonomiska utrymmet, liksom till den anställdes situation. Delpensionsavtalet förutsätter att beslut om delpension tas efter en individuell prövning.

Avtal om delpension för arbetstagare inom staten, Cirkulär 2003:A 4, 2003-11-12 samt kommentarer till avtal om delpension finns på Arbetsgivarverkets hemsida, www.arbetsgivarverket.se.

Villkoren för delpension finns i Regler för delpension vid KI.

Processen från ansökan till utbetalning:

 • Du skriver en motivering (ansökan) till din prefekt om varför du vill ha delpension
 • Din prefekt skriver ett beslut om delpension efter samråd med HR-direktören
 • Fyll i och skriv under blanketten ledighetsansökan (HR ger dig blanketten) tillsammans med din prefekt
 • Samtliga handlingar (motivering, beslut och ledighetsansökan) skickas för granskning av din HR till Förhandlingsenheten på UF
 • Förhandlingsenheten skickar handlingarna vidare till löneenheten för handläggning
 • Löneenheten anmäler delpensionen till SPV

Sjukpension

Om du blir sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du genom tjänstepensionsavtalet, PA 16, ha rätt till en sjukpension. Storleken på sjukpensionen beror på ditt pensionsunderlag och sjukersättningens omfattning. Det har ingen betydelse hur länge du har arbetat.

Om du slutat din anställning och är sjuk kan du ha rätt till sjukpension eftersom det finns ett efterskydd i PA 16.

Efterlevandepension och livförsäkring

SPV administrerar tjänstegrupplivförsäkringar och efterlevandepension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Om den försäkrades make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och inte har en egen tjänstegrupplivförsäkring, ger försäkringen också ett visst skydd för den försäkrade.

Förmåner som kan utges enligt TGL-S är:

 • Begravningshjälp
 • Grundbelopp
 • Barnbelopp

Efterlevandepension

Om förmånstagaren avlider finns under vissa villkor rätt till efterlevandepension (familjepension) till make, maka, registrerad partner, sambo och barn under 20 år.

Ersättningen betalas ut tidsbegränsat eller livsvarigt som månadsbelopp.

Kontakt

Frågor om din tjänstepension:

SPV

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se

 

Frågor om din ansökan:

payroll@uf.ki.se

PR
Innehållsansvarig:
2023-03-10