Skip to main content

Pension

Din pension består av flera delar. Du kan ta ut hela eller delar av den från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om hur och när du vill ta ut din pension.

Att gå i pension

Pensionssystemet kan förenklat visas som en pyramid. Basen är den allmänna pensionen som administreras av Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar har genom sin arbetsgivare också en kollektivavtalad tjänstepension. Har du arbetat statligt får du statlig tjänstepension. Många har under sitt arbetsliv även arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting. Om så är fallet kan du få tjänstepension även för den tiden. Vissa har dessutom eget privat sparande. Pensionspengarna läggs ihop och blir din totala pension.

De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension. Vid sjukdom och dödsfall kan det även bli aktuellt med sjukpension och efterlevandepension. Det finns flera sätt att ta ut de olika pensionsdelarna på och ofta är det du som enskild person som måste ansöka om hur och när du vill ta ut din pension. Man kan börja ta ut hela eller delar av sin pension från 61 års ålder.

minpension.se har du själv möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

Om du har frågor om din pension

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har hand om KI:s pensionsadministration. De kan svara på dina frågor, ge vägledning inför pensionering och hjälpa dig med din ansökan.

Telefon: 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se

Om du inte själv kontaktar SPV blir du automatiskt kontaktad sju månader före du fyller 65 år.

SPV:s film om tjänstepension

Kolla hur din privatekonomi och tjänstepension påverkas av olika händelser i livet. Genom att klicka dig fram bland olika situationer får du enkla förklaringar om vad som gäller.

 

Allmän pension

Den allmänna pensionen består av inkomst-, premie- och garantipension. Under hela ditt liv tjänar du in pengar till din allmänna pension – när du arbetar, studerar, gör värnplikt eller har små barn.

Det finns ett tak för den pensionsgrundande inkomsten, 7,5 inkomstbasbelopp, som beaktas vid den framtida ålderspensionen. Pensionsgrundande inkomst är samma sak som skattepliktig inkomst med ett avdrag för allmän pensionsavgift.

Den allmänna pensionen kan tidigast tas ut från 61 (62 år från 2020) års ålder med en omfattning av 25%, 50%, 75% eller 100%.

Pensionsmyndigheten vill ha din ansökan om allmän ålderspension ett par månader innan du vill ta ut pensionen. Du kan beviljas pension tidigast från och med den månad då ansökningsblanketten har kommit till Pensionsmyndigheten.

 

Mer information om pensionssystemet finns hos Pensionsmyndigheten, som också skickar ut det orange kuvertet varje år med information om din allmänna pension.

Delpension

Delpension har funnits sedan 2003 som en möjlighet, men inte en rättighet, inom statlig sektor. Dessa riktlinjer vänder sig till anställda födda före 1988 som omfattas av PA 16 avdelning II, och därmed delpensionsavtalet.

Syftet med delpensionsavtalet är att arbetsgivaren med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bl.a. kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension, som vid alla andra verksamhetsbeslut, att främst beakta verksamhetens behov och dess ekonomiska förutsättningar. Vid beslut om delpension ska hänsyn tas till förutsättningarna för verksamheten, inklusive det ekonomiska utrymmet, liksom till den anställdes situation. Delpensionsavtalet förutsätter att beslut om delpension tas efter en individuell prövning.

Avtal om delpension för arbetstagare inom staten, Cirkulär 2003:A 4, 2003-11-12 samt kommentarer till avtal om delpension finns på Arbetsgivarverkets hemsida, www.arbetsgivarverket.se.

Villkoren för delpension finns i Regler för delpension vid KI.

Tjänstepension PA 16 (ersätter PA 03)

Den 1 januari 2016 började ett nytt pensionsavtal, PA16, att gälla i staten. Avtalet ersätter det tidigare avtalet PA 03 och omfattar den som är statligt anställd och född 1943 eller senare. I det nya avtalet ingår ålders-, efterlevande- och sjukpension. För födda 1942 eller tidigare gäller PA 91.

PA16 innehåller två avdelningar:

  • Avdelning I gäller för födda 1988 och senare (faktablad).
  • Avdelning II innehåller de pensionsbestämmelser som tidigare fanns i PA03. Avdelning II gäller för födda 1987 och tidigare. (faktablad)

Mer information finns hos SPV.

Som statligt anställd kan du även spara i den privata pensionsförsäkringen Kåpan Plus.

Tjänstepension PA 91

PA 91 är ett gammalt pensionsavtal. Anställda som är födda före 1943 går på detta avtal samt även anställda som 20021231 uppbar sjukersättning. Hur stor pensionen är beror på den pensionsgrundande lönen enligt tabellen nedan.

Anställda, oavsett ålder, som uppbar sjukersättning 2002-12-31 går på detta avtal tills ersättningen upphör.

Pension enligt PA 91 – en översikt

Pensionsgrundande lönKåpan
(från 28 år)Förmånsbestämd ålderspension
(från 28 år)

-7,5 FPBB1,5% av lönen10% av pensionsunderlaget

7,5-20 FPBB1,5% av lönen65% av pensionsunderlaget

20-30 FPBB1,5% av lönen32,5% av pensionsunderlaget

FPBB = förhöjt prisbasbelopp

Ytterligare information finns hos SPV.

Sjukpension

Om du blir sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du genom PA 16 ha rätt till en sjukpension. Storleken på sjukpensionen beror på ditt pensionsunderlag och sjukersättningens omfattning. Det har ingen betydelse hur länge du har arbetat.

Om du slutat din anställning och är sjuk kan du ha rätt till sjukpension eftersom det finns ett efterskydd i PA 16.

Efterlevandepension och livförsäkring

SPV administrerar tjänstegrupplivförsäkringar och efterlevandepension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Om den försäkrades make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och inte har en egen tjänstegrupplivförsäkring, ger försäkringen också ett visst skydd för den försäkrade.

Förmåner som kan utges enligt TGL-S är:

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp
  • Barnbelopp

Efterlevandepension

Om förmånstagaren avlider finns under vissa villkor rätt till efterlevandepension (familjepension) till make, maka, registrerad partner, sambo och barn under 20 år.

Ersättningen betalas ut tidsbegränsat eller livsvarigt som månadsbelopp.

Kontakt

SPV
Telefon: 020-515040
E-post: kundservice@spv.se

Pensionsfrågor på KI:

Anna Sangert, Pensionshandläggare

hr-support@uf.ki.se

+46-(0)8-524 867 20