Pågående projekt på IT-avdelningen

En översikt av pågående projekt som pågår inom IT-avdelningen.

Fortsatt arbete med förbättrat nätverk på KI:s båda campus

ITA moderniserar infrastrukturen för KI:s nätverk genom att uppföra ett nytt nätverk på Campus Solna och Campus Flemingsberg. Det nya nätverket skapar möjligheter att effektivt och snabbt kunna hantera stora datamängder, till exempel forskningsdata. Samtidigt med prestandan kommer säkerheten och skydd mot intrång att förbättras. Det nya nätverket kommer att färdigställas successivt och införs både på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Projektledare: Susanne Magnusson.

Förändringar i datalagringen

Under hösten 2020 startade ett projekt för att förenkla och förbättra datalagringen på KI. Bland de största förändringarna är avvecklingen av KI Box, KI Cloud (ownCloud) och hemkatalogen på de centrala lagringsservrarna. Gruppmapparna på den centrala lagringen kommer också att ändras.

Det övergripande målet för projektet är konkurrenskraftig och säker lagring vid KI med förbättrade funktioner för samarbete och delning för både kollegor och externa användare. 

Projektledare: Ola Danielsson. Om projektet Förändringar i datalagringen vid KI.

Digitaliseringsportföljen 

KI:s universitetsdirektör har fattat beslut om att införa en Digitaliseringsportfölj med syfte att modernisera, effektivisera och säkra modellens relevans långsiktigt. Projektet är sedan 1 mars 2022 inne i en implementeringsfas.
Läs den senaste nyheten om projektet

Resultat ska kvalitetssäkra modellen i sin helhet och ge stöd som KI behöver, de ska vara kostnadseffektiva, ge hög verksamhetsnytta och främja digitalisering och innovation.

Styrgrupp: Administrativ chef Tomas Högberg, IT-direktör Joakim Winter, utvecklingschef Fredrik von Feilitzen och IT-stabschef Caroline Karlsson.

Projektet är kopplat till ett Sammanhållet verksamhetsstöd

Projektledare på KI: Jennifer Baral och Ulf Sidklev

Samordnad IT

Ett omfattande förändringsarbete med fokus på central IT-hantering inom KI drivs i form av ett projekt kallat Samordnad IT-drift. Projektet syftar till att mer aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en enhetligare IT-drift och stabil hantering av IT-miljön på KI. Leveransen är grundläggande, infrastrukturella bastjänster med lagring, hantering av klienter, nätverk mm.

Mer information om Samordnad IT