Om forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi

Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har ett forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi vilket innebär att doktorander blir antagna till forskarutbildning till båda universiteten samtidigt och sedan har möjlighet att ansöka om en gemensam doktorsexamen (joint degree).

Regler och rutiner som gäller doktorander inom detta samarbete

För doktorand

Om det finns lediga doktorandprojekt inom detta samarbete annonseras dessa på KI:s respektive KTH:s ordinarie plats på webben för vid lediga doktorandplatser.

Doktorandprojekt som genomföras inom ramen för annan anställning behöver inte utlysas. Person som har en anställning hos annan arbetsgivare än KTH eller KI (t.ex. Region Stockholm) och som har möjlighet att påbörja ett doktorandprojekt kan därför, innan doktorandstudierna påbörjas, tillsammans med sina blivande handledare själv lämna in projektförslag enligt rutinerna nedan.

Observera att syftet med detta program är att båda universiteten ska ha ett gemensamt ansvar för doktorand och projekt under hela utbildningen. Därför vänder sig detta samarbete till nya doktorander och inte till redan befintliga doktorander vid KI eller KTH.

Övergångsregler till 1 juni 2021 för överflyttning till den gemensamma forskarutbildningen 

Doktorandprojekt har under en tid inte kunnat utlysas inom ramen för forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi då avtalet har varit under omarbetning. Det har inneburit att passade doktorandprojekt istället har utlyst inom ramen för forskarutbildning vid antingen KI eller KTH. Då det nu finns ett aktivt avtal finns möjligheten att under en begränsad tid överföra doktorander från forskarutbildningar vid KI respektive KTH till den gemensamma forskarutbildningen. Sista datum för att inkomma med underlag till styrgruppen för att överföra en doktorand är 1 juni 2021. 

Kravet för detta är att doktoranden inte har passerat halva den förväntade utbildningstiden, och att antagning har skett innan den 15 november 2020. Dessutom gäller de vanliga kraven, bl.a. ett projekt som passar inom ramen för programmet och handledare vid båda universiteten.

Första steget är att fylla i och skicka in ”Blankett, styrgruppens godkännande” se nedan. Förutom de ordinarie bilagorna kompletteras den med senaste fastställda individuella studieplan och ett Ladok-utdrag över forskarstudierna. 

Efter styrgruppen godkännande behöver en doktorandplats inrättas vid det nya lärosätet, varefter ett gemensamt beslut fattas angående antagning till den gemensamma utbildningen, se regler och rutiner. Dock behövs det inte göras någon utlysning av doktorandplatsen.

Observera att i samband med antagning till den gemensamma forskarutbildningen avslutas den tidigare forskarutbildningen, men det mesta som redan är genomfört kan tillgodoräknas in i den nya gemensamma forskarutbildningen.

För handledare

För att en doktorand ska kunna rekryteras till detta program behövs ett godkännande från styrgruppen varefter rekrytering och antagning tar vid, se nedan. Notera att styrgruppen endast tar ställning till om projektet passar in som ett samarbetsprojekt, men att det sedan är upp till de båda lärosätena att ta ställning till om en doktorand ska antas och till handledarnas lämplighet. 

Obs, innan blanketten lämnas in bör de berörda läsa igenom vad som gäller för detta samarbete: Regler och rutiner för samarbetet.

Rutiner kring bedömning av doktorandprojekt inom forskarutbildningssamarbetet

1. När det finns ett lämpligt doktorandprojekt inom området Medicinsk teknologi fyller huvudhandledaren i denna blankett och skickar den till styrgruppen för bedömning:

Ifylld blankett skickas inskannad till: Fredrik Häggström

2. Styrgruppen bedömer om projektet är lämpligt som ett samarbetsprojekt inom medicinsk teknologi. Beslutet skickas till huvudhandledaren.

3. Doktorandplats inrättas i ett gemensamt beslut mellan KI och KTH varefter utlysning, urval och antagning tar vid, se Regler och rutiner som gäller doktorander inom detta samarbete

Kontakt

Fredrik Häggström

Handläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Dokument